Bir Şehir Efsanesi: Merkez Bankası'nın Sahibi Kim?

Merkez Bankası’nın Sahipliği Meselesi
Son yıllarda şehir efsanelerinin sayısında artış var. Giderek bilimden uzaklaşan insanlar, kulaktan duyma dedikodulara inanarak ve bu duyduklarını sanki araştırmış da bulmuş gibi birbirlerine anlatarak sürekli şehir efsaneleri üretilmesine alet oluyor. Son zamanların yaygın şehir efsanelerinden birisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hisselerinin çoğunun yabancılarda olduğu ve dolayısıyla Merkez Bankası’nın onların etkisinde karar aldığı safsatası. Bu şehir efsanesini çökertmek için incelemeye Osmanlı’dan başlamamız gerekiyor.

1856 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria’nın fermanıyla merkezi Londra’da bulunan İngiliz sermayeli Ottoman Bank (Osmanlı Bankası) kuruldu. Bir süre sonra Osmanlı devlet bankası işlevlerini görmeye başlayan Banka 1863 yılında ilk Osmanlı banknotlarını çıkarmaya başladı. Aynı yıl İngiliz-Fransız ortaklığı şeklinde yeniden örgütlendirildi ve Bank-ı Osmani-i Şahane (Osmanlı Bankası) adıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez bankası konumuna geldi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun parasını adı Osmanlı olan ama aslında İngiliz ve Fransız ortak sermayesine dayanan bir banka basar ve tedavüle sokar oldu.

Cumhuriyetin kurulması sonrasında milli bir merkez bankası kurulması çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların sonucunda 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 30 Haziran 1930 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sermayesi yabancılara ait olan Osmanlı Bankası’nın yerine devletin merkez bankası olarak faaliyete başladı. Osmanlı Bankası ise Türkiye’de faaliyette bulunan bir ticari banka statüsüne geçmiş oldu. Bir anonim şirket statüsü taşıyan Merkez Bankası’nın sermayesi kuruluşunda 150.000 hisseden oluşuyordu. Bu hisselerin en çok 15.000 adedi yani yüzde 10’u milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlerin elinde bulunabiliyordu.

Halen yürürlükte bulunan Merkez Bankası kuruluş kanunu 14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’dur. Bu kanunun 5 ila 11. maddeleri Banka’nın sermaye yapısını ve hisse senetlerini düzenliyor. Bir anonim şirket olarak kurulmuş olan TCMB, 250.000 adet hisseye bölünmüş olan 25.000 TL'lik bir sermayeye sahip bulunuyor. Bu 250.000 adet hisse senedi (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrılıyor.

2016 yılsonu itibariyle TCMB sermayesinin yüzde 55,12’sini temsil eden (A) sınıfı hisse senetleri Hazine’nin elindedir (yasa gereği Hazine’nin elinde bulunacak hisse senetlerinin oranı toplam sermayenin yüzde 51’inden aşağıya düşemez.)

Sermayenin yüzde 25,76'sını temsil eden (B) sınıfı hisse senetlerinin 25,74'ü Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankaların elindedir (bunlardan bazılarının yabancı ortakları olmakla birlikte bu durum onların milli banka sıfatına etki yapmamaktadır.) Bu hisselerin yüzde 0,02'si yabancı bir bankanın Türkiye'deki bankasına aittir.

Sermayenin yüzde 0,003’ünü temsil eden (C) sınıfı hisse senetleri milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlerin elindedir (yasa gereği bu gruba ait olacak hisse senetlerinin toplamı, 15.000 hisseyi geçemez.)

Sermayenin yüzde 19,12’sini temsil eden (D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret kuruluşları ile ve Türk vatandaşı olan gerçek ve tüzel kişilerin elindedir.   

Bütün bu hisselerin dökümü ekte ayrıntılı olarak gösteriliyor.

TCMB yasasında hiç kimseye, hiçbir hisse sahibine veya hisse grubuna yönetimde, karar mekanizmalarında, oy hakkında ya da başka herhangi bir konuda ayrıcalık tanıyan bir hüküm yer almıyor. 

Yasadaki düzenlemeye göre Merkez Bankası’nın yüzde 49’dan fazla hissesi hiçbir zaman Hazine dışında birisinin eline geçemiyor. Yabancıların 2016 yılsonu itibariyle sahip olduğu (C) grubu hisselerinin toplamdaki payı yüzde 0,003 oranında bulunuyor. Yabancıların sahip olabilecekleri en çok hisse de yine yasa maddesine göre 15.000 hisseyi yani toplam içinde yüzde 6'yı geçemiyor. Öte yandan ekteki tabloya göre 2016 yılı itibariyle milli bankalar dışında kalan bankalarla imtiyazlı şirketlere ait olan (C) sınıfındaki yüzde 0,003 oranındaki hisseler de Hazine’ye geçmiş görünüyor. 

Demek ki yabancıların Merkez Bankası hisselerini, kararlara etkili olacak şekilde ele geçirmesi gibi bir mesele söz konusu olmadığı gibi bu yasa maddeleri değiştirilmediği sürece de söz konusu olmayacaktır.  

Özetle söylemek gerekirse hisseleri yabancılara ait olan banka, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez bankası görevini gören ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da var olan Bank-ı Osmani-i Şahane idi. Bank-ı Osmani-i Şahane, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez bankası gibi görünse de yabancı sahipliği altında ve onların talimatları doğrultusunda çalışıyordu. 1930 yılında kurulup faaliyete geçmiş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası milli sermayeli bir bankadır, sermayesinde söz sahibi olan da Türklerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Unvanındaki Cumhuriyet Kelimesinde Niçin i Harfi Yoktur?
Çokça sorulan ve tam olarak yanıtlanmadığı sürece hakkında şehir efsaneleri üretilen konulardan birisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası unvanında yer alan Cumhuriyet ifadesinin niçin Cumhuriyeti biçiminde olmadığı sorusudur.

Kuruluş yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiğinde Merkez Bankası’nın unvanı tasarıda Cumhuriyet Merkez Bankası olarak yer almıştı. Cumhuriyetin kurucu kadroları, önceki dönemden ayrı bir yapı olduğunu vurgulamak için birçok kurumun veya unvanın başına Cumhuriyet ibaresini koymuşlardır. Mesela Cumhuriyet Savcısı böyle bir unvandır. Yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi İktisat Encümeninde görüşülmesi sırasında Banka’nın uluslararası görüşmeler ve yazışmalar sırasında hangi ülkenin merkez bankası olduğunun bir bakışta anlaşılamaması olasılığı gündeme gelmiş ve uzun tartışmalardan sonra başına Türkiye ibaresi eklenmesine karar verilmiştir. Bu ekleme sonucunda bankanın Türkiye Cumhuriyetine ait olduğu bir bakışta görülebilecek duruma gelmekle birlikte bankanın merkezi yönetimden bağımsız bir kurum olduğunu da vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin konulması yerine Cumhuriyet ibaresinin olduğu gibi bırakılarak başına Türkiye ibaresinin konulması kararlaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak da bankanın unvanının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olması kararlaştırılmıştır. 

İki türlü para vardır: Kâğıt para ve madeni para. Madeni para günümüzde önemini büyük ölçüde kaybetmiş bulunuyor. Merkez bankalarının henüz var olmadığı dönemlerden beri var olan ve hükümdara ait olan madeni para basma yetkisi birçok ülkede olduğu gibi sembolik olarak Hazine’de veya ona bağlı Darphanede kalmıştır. Buna karşılık kâğıt para basma ve dolaşıma çıkarma yetkisi yasal düzenlemelerle merkez bankalarına verilmiştir. Bizde madeni para Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılır ve dolaşıma sürülür. Kâğıt paralar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kendisine bağlı Banknot Matbaasında bastırılır ve Merkez Bankası tarafından dolaşıma sürülür.  

Hazine Müsteşarlığı ve bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü merkezi yönetimin birer parçası oldukları için merkezi yönetimden bağımsız değildirler. O nedenle madeni paralarda Türkiye Cumhuriyeti ibaresi yer alır. Buna karşılık Merkez Bankası bağımsız bir kurum olduğu için onun tarafından bastırılan kâğıt paralarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi yer alır.


Ek: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermayesinde Hisselerin Dağılımını Gösteren Tablo (Kaynak: Sayıştay’ın 2016 Yılına İlişkin TCMB Denetim Raporu, sayfa 34)Hisselerin büyük çoğunluğuna (yüzde 88) sahip hissedar bilgilerinin dışında kalan hissedarların isimleri temel ilke olarak Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan özel yaşamın gizliliği kapsamında değerlendiriliyor ve o nedenle üçüncü kişilere açıklanmıyor.

Ek 2: TCMB’nin Kâr Dağıtım İlkeleri
Merkez Bankası’nın 25.000 TL tutarındaki sermayesi 250.000 hisseye bölündüğü için hisse değeri 10 Kuruş ediyor.

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Merkez Bankası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinde düzenlenmiş bulunuyor. Bu maddeye göre Merkez Bankasının pay sahiplerine, sahip oldukları hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden % 6 oranında ilk kâr payı, Genel Kurulca onaylanması halinde yine hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden en çok % 6 oranında ikinci kâr payı olmak üzere en fazla % 12 kâr payı dağıtılıyor. Bu durumda nominal değeri 10 Kuruş (On Kuruş) olan bir adet Merkez Bankası hisse senedine ödenecek kâr payı (brüt) 1,2 Kuruş ediyor. Kâr paylarının tahsilinde, 5 yıllık zaman aşımı süresi olduğu için bu süre içinde tahsil edilmemiş kâr payları, Merkez Bankası tarafından Devlete devrediliyor. 

Yorumlar

 1. Hocam çok teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İng merkez bankasında 80 ton altınımız varmış dogrumu oyleyse neden orda duruyor

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 2. Supersiniz.birileri duymasin satarlar

  YanıtlaSil
 3. Mahfi Bey,

  Sermayedarlardan ING, TEB ve Garanti bankası milli banka mı sayılıyor yoksa yabancı mı? Bu bankalar yabancılara satılırken neden şart olarak bu hisselerin Hazine veya Ziraat’e devrini mecbur tutmuyoruz?
  Saygılar

  YanıtlaSil
 4. Hocam doğru dersiniz de C ve D hisse sahiplerinin kimliği neden açıklanmaz. Borsa ya açık bir şirketin ortakları kim bilinir ona göre yatırım yapılır ama milli bankamızın ortakları mevzuat ile korunması açıklanmamasını anlamış değilim...

  YanıtlaSil
 5. Peki hocam paranın üzerinde neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil. Bunun öyle gelmiş, öyle gitsin diye olduğunu sanmıyorum. Cumhuriyet Merkez Bankası mı yani aslında bankanın ismi, yoksa Merkez Bankası mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun (Mülga) ile Merkez Bankası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel sermayenin de katıldığı bir anonim ortaklık olarak kurulmuştur. Bu düzenlemeyle Devletten ayrı ve bağımsız olduğu hususuna özel bir önem verilmiştir. Bu amaç çerçevesinde, Bankanın kuruluş kanunu tasarısında adı "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda uluslararası ilişkiler de düşünülerek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verilmiş; Bankanın bağımsızlığını vurgulama amacı güdülerek "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresine ve kısaltılmış şekli olan "T.C."ye özellikle yer verilmemiştir. Kanun koyucu tarafından Bankanın devlete ait bir kuruluş; bir kamu kuruluşu olduğu izlenimi vereceği endişesiyle bundan özenle kaçınılmıştır.

   Halen yürürlükte bulunan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 1. maddesinde de, Bankanın anonim şirket ve özel hukuk tüzel kişiliği ile unvanı "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak aynı şekilde korunmuştur.

   TCMB web sayfasının "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden alınmıştır (http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Bottom+Menu/Banka-Hakkinda/Sikca+Sorulan+Sorular/#94)

   Sil
  2. Hocam Merhaba, yazılarınız her zamanki gibi ziyadesiyle aydınlatıcı hatta 3. göz açıcı ... Light Günlük isimli kitabınızı okuyorum günlük tarzına biraz önyargılı yaklaşıyordum ama kitabınız beni utandırdı daha sonra inşallah Hazine kitabınızı da okuyacağım. Biliyorum size bu tip sorular çokça soruluyordur lâkin tavsiye ettiğiniz bir okuma listesi var mıdır? Teşekkür ederim.

   Sil
  3. Olum adam yazmış biraz beynini çalıştırsana malmısın diyecek şimdi oda ayıp olacak

   Sil
  4. Adsız20 Aralık 2017 07:15 Ben yazıyı okuduğum sırada 2. Bolum olan neden i yoktur a açıklama getiren kısım yoktu. Sonradan eklenmiş. Hatta hocam hiç dikkatimi çekmeyen bir şeyi daha dile getirmiş. Madeni paranın üzerinde ne yazdığı. Ayrıca o bahsedene kadar, ben hem kağıt hem de madeni paranın aynı kurum tarafından bastırıldığını sanıyordum. Ayrıca hocam sizin yorumladığınız gibi kaba bir zihniyete sahip değil, mal mısın diyecek miş...

   Sil
  5. Bu arada ek bilgi için de size ayrıca teşekkür ederim hocam...

   Sil
 6. Sayın hocam dünyada bizden başka ekonomi eğitimi almamış başkanı olan merkez bankası var mı acaba ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yani illede lisans eğitimi iktisat mı olması lazım. sayın başkanın bütün çalışma hayatı bankalarda üst düzey yöneticilikle geçmiş,,sayın erdem başçı da ODTU elektrik elektron mühendisiydi,,,ne olacak şimdi,,özgür demirtaş da boğaziçi elektrik elektronik mezunu,

   Sil
  2. Saçma, gereksiz bir yorum olmuş.

   Sil
 7. Hocam çok teşekkürler. Güne böyle başlamak güzeldi.

  YanıtlaSil
 8. BDDK TCMB'ye el koyabilir mi? Oradan da varlik fonuna devredebilir mi?

  YanıtlaSil
 9. Merkez Bankası'nın sahibini sorguladığınız yazınız, bana ekonommi muhabirliğimin ilk yıllarında izlediğim sizin de Hazine temsilcisi olarak bulunduğunuz bir TCMB genel kurulunu hatırlattı. Ailelerinden kalan banka hisselerini gururla taşıyan artık hayatta olmadıklarını düşündüğüm gerçek kişi yaşlı banka hissedarlarının uzun konuşmalarından bunalan başkan Rüşdü Saraçoğlu'nün müstehzi sözleri aklıma geldi. "Birazdan Mahfi bey oy kullanacak ve genel kurul bitecek. Bankanın en büyük ortağı Hazinedir" demişti Saraçoğlu. Müsteşar yadımcılığınız döneminde (efsane Merkez-Hazine çekişmesine rağmen) TCMB'nin ilk para programı denemelerine destek veren Mali programın koordinasyonunu yürüterek bu girişime destek verdiğinizi biliyorum. Bu satırları biraz da okurlarınıza bilgi dolu yazılarınızın nasıl bir imbikten damladığını hatırlatmak için kaleme aldım. Esenlikler dilerim. Maruf Buzcugil.

  YanıtlaSil
 10. Hocam çok teşekkürler.Bir şehir efsanesini daha çürüttünüz.Keske gerçeklere de efsanelere inandığımız kadar inansak.

  YanıtlaSil
 11. Allah razı olsun. Sonunda biri çıkıp insanları aydinlatti. Hocam elinize saglik.

  YanıtlaSil
 12. Bu Ingilizler, Fransizlar diyorsunuz da bunlarin adi sani yok mu? Sirketler mi? Sahislar mi? Ingiliz, Fransiz hazineleri mi kimler yani? Bir bilginiz var mi? Ayrica Osmanli tarafini kimler temsil ediyordu? Saray hazinesi mi ortakti yoksa Osmanli'yi temsil eden tarafin torunlari hala Turkiye'deler mi? Osmanli bankasinin kamulastirilamamasinin sebebi neydi? Gene Osmanli soyle kotuydu boyle kotuydu, Cumhuriyet geldi her sey mukemmel oldu guzellemesi yapmissiniz da bir Fransiz, bir Ingiliz bir Turk bara gitmisten oteye bir derinlik yok yazinizda.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hay hay madem merak ettiniz söyleyeyim.
   1855 yılında Stephen Sleigh ve Peter Pasquali adında iki İngiliz müteşebbisin hayali olarak başlayan Osmanlı Bankası (Ottoman Bank) projesi bir yıl sonra Kraliçe Viktorya'nın fermanıyla hayata geçti.
   Osmanlı'nın Osmanlı Bankası'nda payı yoktu. Sadece padişah Abdülaziz'in bu bankayı onaylama fermanı vardı.
   Osmanlı Bankasının kamulaştırılamamasının nedeni imtiyaz sözleşmesiydi. Para basma imtiyazı sona ermeden milli bir Merkez Bankası kurulamıyordu.
   Bu linkde kuruluş senedi de var. Ortakların adları yazılı. Merak ettiğiniz derinlikleri burada bulabilirsiniz.
   http://www.obarsiv.com/ob-tarih.html

   Sil
  2. Sn.Osman Tunaboylu'nun "Bir Osmanlı Rüyası" Kitabını okumanızı tavsiye ederim.

   Sil
  3. Osmanlı ,1856 Kırım savaşından sonra ekonomik olarak bitmiştir.Durumu kurtarabilmek için maalesef Galata Bankerleri ve yabancı para babalarının elinde oyuncak olmuştur.

   Sil
  4. Koskoca Osmanli bir savas kaybetti diye bitti, Turkiye Cumhuriyeti bir savas kazandi diye ekonomik mucize gerceklestirdi oyle mi? Inanalim mi?

   Sil
  5. İnanmayın tabii. Çünkü Osmanlı bir savaşı kaybetmekle bitmedi. Son döneminde bütün savaşları kaybetti.
   Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti değil de Kuvayı Milliye ve onlara destek olan halk kazandı savaşları. Çünkü o zaman Cumhuriyet filan yoktu daha. Öte yandan Kurtuluş Savaşı dense de o bir tek savaş değil bir dizi savaştı.

   Sil
  6. Bir insan aklini yitirebilir mi.?

   Bence yitirebilir. Son yillarda maalesef ülkemizde milyonlarca aklini yitirmis gözleri kapali sonsuz biat eden bir nesil türedi.

   Yorumcu diyor ki.. "Osmanli 1856 Kırım savaşından sonra ekonomik olarak bitmiştir"

   Aklini zerre kullanmak istemeyen canli, cevabi vermis asagiya.

   Kendine göre cok mantikli ve kurnazca bir kiyaslama yaparak, varolus sebebi olan Kurtulus savasi ve Cumhuriyete saldiracak ya.

   Halbuki denilen, 1856 ya Kadar gelinen sürec bir gerileme ve cöküs sürecidir. hemen hemen bircok yerde kaybedilen savaslar ve siyasi istikrar imparatorlugu yikmak üzeredir.
   Osmanli imparatorlugunun en önemli bölgesindeki bu cok önemli ve vahim savas kaybedildi ve Devlet ekonomisini toparlayamayacak bir sürece girdi.

   seklinde ilkokul 5. siniftaki bir ögrencinin bile anlayabilecegi bir durumu anlamak istememek nasil birseydir.

   Aklini birilerine ödünc vermektir herhalde.

   Böyle insanlarin oldugu bir ülkenin ayakta kalabilmesi gercekten bir mucize. Ben bu mucizeye neden olan etkenleri gercekten cok merak ediyorum.   Sil
 13. Sevgili hocam sizin gibi üretken ve bilgisini karşılıksız paylaşmaktan Mutlu olan çok değil bir kaç bilim insanımız daha olsa inanın bu ülkede çok şeyler değişir katkılarınız için minnetarım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Mahfi hocam İş Bankasının İmtiyazlı (A/B) ve Kurucu Hisselerinin durumu ne olacak ?
   Devletin vakıflar genel müdürlüğü envanterinde bile bu hisselerden var. Yıllardır çekirdek parası temettü veriyorlar. Banka 90 küsür senede büyümüş büyümüş büyümüş sermayesi bilmem kaç kaç arttırılmıştır. Fakat bu sermaye artışı ve büyümeden İmtiyazlı ve kurucu hisse senetleri nasibini almamıştır. Aleni haksızlık var ortada. Ya banka bunları geri almalı tedavülden kaldırmalı yada başka bir şey ? Saygılar Hocam

   Sil
 14. elinize sağlık hocam, umarım kulaktan duyma alışkanlığı yerine okuma alışkanlığımızı geliştiririz

  YanıtlaSil
 15. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluruz. Ellerinize sağlık hocam

  YanıtlaSil
 16. Hocam bunları anlayacak kitle malesef sınırlı, geri kalanlar da gerçeklere karşı üç maymunu oynamak temel bir özellik haline geldi. Ama blogda farkındalık yarattığınız ve bizlere çok şey kazandırdığınız için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 17. Merhabalar ...
  Para basma yetkisi kimsedir bizde.. .
  Bir sınır var mıdır ? Mesela yılda 100 lira başar yada gerektiği kadar basar gibi. ....
  Peki basılan paranin duyuruldugu resmi bir sayfası vs varmıdır?

  Teşekkürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Para basma yetkisi Merkez Bankasındadır. Bunun bir yasal sınırı yoktur. Merkez Bankası bilançosunda emisyon miktarı basılıp da dolaşıma çıkarılan para miktarını gösterir.

   Sil
  2. Para basma yetkisi mecliste demek daha doğru bir ifade olmaz mı? 1211 sayılı kanunla Merkez Bankasına vermiştir.

   Sil
  3. Esasinda Darphane'de para basabilir. Banknot ihrac etme yetkisi dersek daha dogru olur. Madeni paralar ne ise yariyor sakiz mi alacagiz diyecek olurca Cumhuriyet Altin'inin da resmi olarak para yerine gectigini hatirlatmak gerekiyor.

   Sil
 18. Hocam elinize sağlık yazılarınızı keyifle okuyorum. Çok bilgilendirici bir yazı olmuş.

  YanıtlaSil
 19. Mahfi Bey yine çok teşekkürler. Bir sorum olacaktı konu ile ilgili izninizle “ Türkçe’de iyelik eki( aitlik eki) olan “i” harfini TCMB’da ve kullandığımız banknotlarda göremiyoruz ama demir paralarda Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bunun nedeni nedir acaba? Çok teşekkürler. Saygılar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Madeni ufaklık paralar, Merkezi İstanbul'da olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce basılır, Merkez Bankası'nca değil. Darphane, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bağlı bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiğinden madeni paralarda "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini görürsünüz.

   Sil
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası i ekinin olmaması Merkez Bankasının bağımsızlığını belli ediyor bildiğim kadarıyla.

   Sil
  3. ''11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun (Mülga) ile Merkez Bankası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel sermayenin de katıldığı bir anonim ortaklık olarak kurulmuştur. Bu düzenlemeyle Devletten ayrı ve bağımsız olduğu hususuna özel bir önem verilmiştir. Bu amaç çerçevesinde, Bankanın kuruluş kanunu tasarısında adı "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda uluslararası ilişkiler de düşünülerek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verilmiş; Bankanın bağımsızlığını vurgulama amacı güdülerek "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresine ve kısaltılmış şekli olan "T.C."ye özellikle yer verilmemiştir. Kanun koyucu tarafından Bankanın devlete ait bir kuruluş; bir kamu kuruluşu olduğu izlenimi vereceği endişesiyle bundan özenle kaçınılmıştır.

   Halen yürürlükte bulunan 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 1. maddesinde de, Bankanın anonim şirket ve özel hukuk tüzel kişiliği ile unvanı "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak aynı şekilde korunmuştur.''
   hoca yukarıda cevaplamıştı bunu oradan aldım..

   Sil
  4. Makale konusu da bitcoinde, i harfinin neden 2 tane olduğu üzerine zaten.

   Sil
 20. engin bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için teşekkürler hocam.

  YanıtlaSil
 21. 1923 yılında lozan bitsin görürsünüz siz . gezi neden oldu. petrolleri neden çıkaramıyoruz. kudüs bizim :)(şakadır ciddiye almayın böyle diyenler yine böyle diyecek)

  YanıtlaSil
 22. Hocam, üniversite yıllarından beri takip ederim sizi, gazetede yazdığınız köşe yazılarınızı dosyalayıp arkadaşlarla kitap gibi okurduk ve yazdıklarınızı hiç kaçırmazdık, gerçi o zaman hazırlandığımız kamu sınavları önceliğimizdi. Yazılarınız yani ülkemizin gerçekleri, ancak bu kadar sade ve net anlatılabilir, elinize emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 23. HAVAALANINI ALMAN NEDEN KISKANIYOR.
  almanyanın hava alanımızı kıskandığını öğrendim ama
  neden kıskandıklarını bir türlü öğrenemedim.
  1. bu havaalanının teknolojisi çok mu gelişmişdir?
  2. istanbula.3 hava alanı yapılınca almanyaya giden uçaklar istanbula mı gelecektir
  3. tur şirketleri istanbulu mu tercih edecektir. bunların maddi bedeli ne kadardır. kaç yolcu gelecektir. hangi ülkelerden.
  4.havalanı maiyeti uero ile yapılmıştı. madem kıskanıyorlar neden yapımı için kredi vermiş olabilirler.
  aslında yukardaki soruların cevabını bilmeye gerekte yok. kıskanıyorlar dedik o kadar :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kıskanan yok.Yönetimin kompleksli oluşu nedeniyle uydurduğu cümle.

   Sil
  2. Arkadasım allah askına almanın parası ile senin paran arasındaki fark ne sen bi onu öğren. Ondan sonra alamannn arabası diye yırtınıp aldıgın arabaya bi söyle uzaktan bak ve sonra su kıskanma mevzusunu bidaha düşün tamam güzel kardeşim aradada okulda falan ekonomi derslerine gir veya bilen birine bi sor alman ekonomisiyle türkiye ekonomisini

   Sil
 24. EFSANELER DEYİNCE :şehir efsanelerinin bu kadar yaygın olmasının nedenleri ikiye ayrılabilir. 1.ülke demokrasi eşitlik refah hukuk amaçlı yönetilmiyorsa yönetenler dış düşmanlara ihtiyaç duyarlar. bunlar madenlerimizi çıkartmaz bor madenimizi çalarlar.2.diğer bir nedende bu efsanelere inanan insanlardaki yargılama yetersizliğidir.örneğin türkiyede petrol var mı diye sorulacak kurum petrol mühendilseri odasıdır. bir email yada telefon yeterli olur. ama sorulmaz. petrolümüzü çıkartmıyorlar paylaşılır gider.bor çok değerlidir denir. bor ile ilgilenen bilim dalı bilinmez.kie sorulacağını bugüne kadar bilen birine raslamadım :)

  YanıtlaSil
 25. Hocam hic hayati boyunca oy kullanmamis ve kullanmayi da dusunmeyen demokrasiden umudunu kesmis kayit disina itilmis ya da kayit disina itildigini hisseden yasi 25-30-35 yaslarindaki kisilere ne dersiniz ne soylersiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel soru. Demokrasiden değil de partilerden umudunu kesmiş kişilere diye güncelleyeyim ben de. Dün eleştiren bugün destekçi oluyor.

   Sil
 26. Mahfi Bey, benzer bir değerlendirmeyi FED için de yapabilir misiniz acaba?

  YanıtlaSil
 27. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası i ekinin olmaması Merkez Bankasının bağımsızlığını belli ediyor bildiğim kadarıyla.

  YanıtlaSil
 28. MERHABA VE TEŞEKKÜRLER HOCAM,

  şehir efsaneleri demişken bu şehir hastaneleri ve köprüler ile ilgili kullanım garantisi veya doluluk garantisinin iktisaden bir karşılığı var mı? devlet köprü kullanılmasa da ödeme yapmak zorunda kalıyor mu? Hasta doluluk oranı garantisi ne demek? Selamlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İHALE YASASI VE NEDEN AB YE GİRMİYORUZ:hep şöyle anlatıyorlar. ab bizi almıyor.düpedüz yalan yanlıştır.türkiye girmiyor. bir örmek ihale yasası.ab normunda ihale yasası kısaca şöyle. alıyorsan en ucuzunu alacaksın satıyorsan en pahalısından satacaksın. açık ihale yapacaksın. en geniş katılımı sağlayacaksın.eşe dosta ihale vermek isteniyorsa ihalelerden bir şeyler kapmak planlanıyorsa ab ye girerler mi?

   Sil
  2. DELİ İBRAHİM.osmanlı patişahları fatihler yavuzlar kanuniler değil.ler lar takısı çoğul olanlara verilir. fatihte yavuzda kanunide tek kişi. Osmanlının patişahları aynı zamanda deli İbrahim 3. Ahmet..Osmanlının tarihi sadece şanlı değil. şanlı olmayan tarihi de var. örneğin Kıbrıs İngilizlere 100 yıllığına kiralanır.karşılığında İngiltere osmanlıyı ruslara karşı koruyacaktır. kiralayan patişahta abdülhamittir. Osmanlı 300 yıl yendi 300 yılda yenildi.sevr ile de tarihten silindi.türkiye cumhuriyeti Osmanlının küllerinden doğdu.

   Sil
  3. Türkçesi YİD modeli ile devletimiz 71 milyar dolar gelirden vazgeçmiştir. https://m.dunya.com/kose-yazisi/devlet-71-milyar-dolar-gelirden-niye-vazgecti/390764

   Sil
  4. Sinan OK,
   senin gibi sendikalcialri sevmiyorum,

   Sendika agalari(ki bunlarin arasinda baskanlari icinde ne hikmetse KADIN YOK! hepsi erkek)
   Bunlar iscinin memurun maasindan kestikleri aidatlarla krallar gibi sefa surerken bundan mutlu musun?

   Sil
  5. Isci memur calisacak bu agalar aidatlarla krallar gibi yasayacak! Sendikaya uye olmayan isyerinde ki bu isyeri genelde kamu sektorunde cokca rastlanan bir durum sendikaya uye olmak istemeyen bir calisan diger calisanlar tarafindan sistematik bir sekilde baski sosyal dislanmya maruz kalacak. Bunun sebebi de o is yerinde sendika agalarinin bir calisanin dahi maasinda gozu olmasi illa aidatini alip cayini sigarasini o aidatla krallar gibi iscinin calisanin uzerinden yiyecek!

   Valla gercegi soyliyeyim; Sendikalarla daynisacagima emperyalizle dayanisirim daha iyi!
   Herkes ploreter olmak zorunda degil! Kimi burjuva olarak kendini tanimlar kimi milliyetci kimi dinci kimi de benim gibi emperyalist olarak kendini tanimlamakda ozgur olmalidir. Ben kendimi emperyalist olarak tanimliyorum. Emperyalist bir kisi olarak bu da benim dusuncem tabii.

   Sil
 29. Hocam,İngiliz Kraliçesi Victoria neden Osmanlı Bankası kurdurmak istemiş?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. cani öyle istemis.

   Sil
  2. Nasıl bizler bir Türk girişimcinin gidip Rusya'da Irak'ta inşaat işi yapmasını istiyorsak o da iki İngiliz'in Osmanlı'da banka kurmasını istemiş. Amaç aynı: memleketime para gelsin.

   Sil
 30. Merkez bankasının piyasada ki dolaşımın
  çok düşük kısmı kadar parayı emisyona
  sürmesinin nedeni ne olabilir hocam?
  Bu faize sebep olmuyor mu?

  YanıtlaSil
 31. 1)Sizce Dunyada enflasyon niye bir turlu o kadar parasal genislemeye ragmen yukselmiyor yukselse bile istenilen arzu edilen seviyeye gelmiyor uzun sureli de kalici olmuyor?

  2) Buyume oranlari, enflasyon ve nufus artis hizi oranlarindan yuksek olmasina ragmen ve issizlik oranlari istikrarli dusmesine ragmen ABD ve Avrupada ucretlerde artis cok yuksek olmuyor?

  BKNZ: gecen izledigim bir ekonomi programinda eger boyle giderse vergi reformundan ayri olarak mevcut kosullarda 2018de ABDde %3.7- %3.6 oraninda bir issizligi gorecegiz yonunde hesaplamalar ve algilamalr beklentiler var. Bununda en buyuk muessibi isgucune katilim oranin dusuk seyretmesi+ mevcut ve beklenen buyume oranlari+ en onemlisi de dusen issizlige ragmen bir turlu artmayan reel ucretler olarak gosteriliyor! sizin yorumunuzu merak ediyorum

  YanıtlaSil
 32. SDR payları neye göre belirleniyor. Bunun gereği nedir?

  YanıtlaSil
 33. 1)Sizce Dunyada enflasyon niye bir turlu o kadar parasal genislemeye ragmen yukselmiyor yukselse bile istenilen arzu edilen seviyeye gelmiyor uzun sureli de kalici olmuyor?

  2) Buyume oranlari, enflasyon ve nufus artis hizi oranlarindan yuksek olmasina ragmen ve buna mukabil issizlik oranlari istikrarli dusmesine ragmen NIYE ve NEDEN ABD ve Avrupada ucretlerde artis cok yuksek olmuyor?

  BKNZ: gecen izledigim bir ekonomi programinda eger boyle giderse vergi reformundan ayri olarak mevcut kosullarda 2018de ABDde %3.7- %3.6 oraninda bir issizligi gorecegiz yonunde hesaplamalar ve algilamalr beklentiler var. Bununda en buyuk muessibi isgucune katilim oranin dusuk seyretmesi+ mevcut ve beklenen buyume oranlari+ en onemlisi de dusen issizlige ragmen bir turlu artmayan reel ucretler olarak gosteriliyor! Ayni durumun ben Avrupada da olabilecegi kanisindayim(dusen issizlik ve artmayan ucretler bu sefer daha da dusen issizlik). sizin yorumunuzu merak ediyorum

  YanıtlaSil
 34. MB hisselerinin fiyatı nedir? Sizin elinizde D sınıfı hisse var mı hocam?

  YanıtlaSil
 35. Merkez bankasının ismi kafamda hep soru işareti oluşturmuştu. Cevabını hep yazınızda hemde arkadaşların yorumları sayesinde öğrenmiş oldum. Yani gereksiz saçma sapan komplo teorilerini takıntı yapmayacağım. Hem bankamız Atatürk döneminde kurulmuş. Atamız gayrimilli bir kurum oluşturabilir mi ki zaten.Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 36. Aslında Fed ve bizim merkez bankası arasındaki amaç ve araç farklarını konuşsak daha yararlı olur bence

  YanıtlaSil
 37. Merhaba Hocam,
  Sürdürülebilir ekonomnik kalkınma için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu her defasında dile getiriyorsunuz. Bunlarla ilgili olarak ayrı bir yazı kaleme alarak bizi biraz aydınlatabilir misiniz?
  Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 38. Yazı için teşekkürler..Benim merak ettiğim şey söz konusu ortaklara(şahıs veya şirket önemli değil) hisse senetlerindeki gibi kar payı dağıtılması(fiziki) veya bedelli bedelsiz sermaye arttımının nasıl yapıldığı...Bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım.Hatta yabancı ortaklardan birininin kar payının dağıtılmasını talep ettiği ve davalık oldukları yazılmıştı...Hocam bu konuda bilginiz varmı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mahfi Hocam, Tabiki cevap vermek zorunda değilsiniz amma velakin bu işler maalesef sizin yazdığınız kadar masum değil bence.(Şehir efsanesi falan değil....Mesela nasıl oluyorda (mev+fon) toplamı/M.B rezervi hep aynı pivot rakamı etrafında dönüyor.(İktisattan anlayan ve merak eden incelesin.Niçin Merkez Bankası rezervlerinin çok önemlli olduğunu ve oyunun nasıl oynandığını anlarsınız.)Memlekette 3 kuruş biriktirenlerin paraları hep M.B. tarafından yönlendirilen döviz fiatları ile yok ediliyor...Ülkedeki sermayeye dolap beygiri muamelesi yapılıyor?....Maalesef KEŞKE SİZİN YAZDIĞINIZ KADAR MASUM OLSA BU İŞLER..

   Sil
  2. Ciddi soruyorum, pivot hadisesini detaylı açıklayın. Bu oranla ne elde ediliyor?

   Sil
  3. Timur Bey son 17 yılın söz konusu oranlarını kur hareketi ile inceleyebilirsiniz.Kaba tabirle doların diğer etkenlerden(parite,fed,us10y v.s) bağımsız olarak dalgalanmasına sebeb oluyorlar.(Rezervleri arttırıp azaltarak.Bence bilinçli olarak yapıyorlar).

   Sil
  4. Hocam Yazınıza yaptığınız kar payı dağıtımı ile ilgili ekleme (açıklama) bana inandırıcı gelmedi.Diyelim ki kar payı dağıtımı böyle yapılıyor.Fakattt....son 15 yılda M.B.nin öz sermayesi (net rezervlere göre hesaplar isek) dolar bazlı nerdeyse 8 katına çıkmış...(Varmı borsada böyle bir hisse yada dünyada böyle bir şirket?).Hissedarlar kar payı almasa bile ellerindeki hissenin değeri dolar bazlı 8 katına çıkmış...Hocam kusura bakmayın amma sokak ağzı ile oh ne ala suyundan da koy derler ya bu işte böyle birşey...Maalesef sadece TR için değil dünyadaki tüm M.B. ler komplo teorilerine tamamen uyuyor.Bir kağıt parçasına değer veriyoruz .Niçin arkasında devletin teminatı gücü var diye ama asıl kaymağı devlet değil başkaları yiyiyor.Neyse benden bu konu ile ilgili bu kadar.Merak edenler iyi araştırsınlar..

   Sil
 39. Hocam benim de bi sorum olacak bazı yerlerde merkez bankasının 31 ve 70 yılları arasında devletin hissesi sadece yüzde 15 ti yazıyor doğru mudur ?

  YanıtlaSil
 40. Hocam eğitim alanında reform yapmadan kalkınan ülke görmedim ben hiç. Fakat hukuk alanında fazla reform yapmadan kalkınan bir ülke olarak Güney Kore'yi örnek veremez miyiz? 1962 yılında Park Chung-hee tarafından yapılan askeri darbe ile Güney Kore 1992 yılına kadar hep askerler tarafından yönetilmiştir. Ve bu tarihler arasında doğal olarak Güney Kore hukukun üstünlüğü konusunda hep geri kalmıştır. Fakat bu zaman diliminde Güney Kore hukuk üstünlüğünden bahsedilemeyen bir ülke olmasına rağmen Güney Kore ekonomisi 1990'lı yıllarda kalkınmış hale gelmiştir. Türkiye için aynı senaryonun ihtimaller dahilinde olması sizce de mümkün değil mi?

  YanıtlaSil
 41. Hocam selamlar,

  Bir radyo programında merkez bankasının %8'lik bir kısmının gerçek veya tüzel kişilere ait olduğunu duymuştum. Oran belki yanlış olabilir ancak soru şu ki; kimdir bu gerçek veya tüzel ticari kişilikler? Neden isimlerine ulaşılamıyor. Hazinenin bu kişilerden pay almama sebebi var mıdır?

  YanıtlaSil
 42. Hocam sayfanıza Google Adsense reklamları alarak hiç abartmıyorum ayda 10 öğrenciye Burs verebilirsiniz. Lütfen bunu değerlendirin, belki de daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.
  Saygılar...

  YanıtlaSil
 43. Çok teşekkürler hocam selamlar..

  YanıtlaSil
 44. Bilginize sağlık hocam..

  YanıtlaSil
 45. Osmanli kendi ayagina şıkmis ingiliz ve fransizlara merkez bankasini kurdurup ve ve çalışma izi vermekle birde 1. Dunya savaşın da bu ulkelerle savaşiyor yani osmanli aslindz 1800 yillarda tasfiye edilmeye başlanmış çok üzücü bir hadise zaten osmanlinin 1860 itibaren borclari artiyor Abdülhamit bunu görüyor düşürmeye gayret ediyor ancak fayda vermiyor

  YanıtlaSil
 46. Hocam Osmanlı Devleti zannedersem 1845 yılında patates kıtlığı çeken İrlanda'ya gemilerle patates yardımında bulundu. Bu kıtlık tam 4-5 sene sürdü. Kraliçe Victoria ise bizim yapamadığımız yardımı Osmanlı nasıl yapar deyip gemileri limana yanaştırmamış...
  Bunun konumuzla ne alakası var derseniz; o da ayrı bir konu :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bunun şöyle bir alakası var Osmanlı ile övünmek. ama aynı Osmanlı İngiliz korumasına girmiş.karşılığında kıbrısı verivermiş.yine aynı Osmanlı bir imza ile bosna herseği avusturyaya teslim edivermiş.osmanlı vergi toplamayıda son dönemlerde yabancılara bırakmış...

   Sil
  2. Mesele övünmek ise; evet, Osmanlı devleti ile övünürüm, ittihad ve Terakki ile değil...

   Sil
  3. Osmanli ile övünmene sebep olan 3 tane seyi siralayabilirmisin.?

   öyle 3 sey söyle ki. sen bugün bu üc seyden faydalanabilesin.

   En son istanbulu bile teslim etmis gemiye binmis. ve ilginctir ki sigindigi ülke istanbulu, yani Baskenti isgal eden Ingiltere.

   Böyle bir durum ile nasil övünülebilinir anlamis degilim.

   Diger taraftan Türkiye Cumhuriyetinin tapusu olan Lozan antlasmasini imzalayanlara kin kusarsiniz.

   Bu tarafta ise son 15 yilda Ege de 16 Türk adasini birileri isgal etmis sesiniz cikmaz.

   Bu nasil bir gaflettir.


   Sil
  4. acemi yatırımcı. mesala abdülhamidin kıbrısı İngilizlere verip İngiliz korumasına girmesinden de gurur duyuyormusun?

   Sil
  5. 3 taneye gerek yok.1 tane övünç kaynağı söyleyeceğim:
   Şuan ki Türkiye sınırlarından kat kat fazlasını yüzyıllarca idare etmiş Osmanlı devleti...
   Size sorarım siz şuan nerede yaşıyorsunuz? Bu yazıyı nereden yazıyorsunuz? Amerika'dan felan yazıyorsanız, benim Amerika ile övünecek durumum yok. Ben Osmanlı mirası, Türkiye cumhuriyeti Devleti'nin topraklarında yaşayan bir insanım....
   Ha bu arada konumuz ekonomi iken şunları da söylemeden edemeyeceğim:
   Size sorarım bizim ekonomimiz şuan milli mi? Kapitülasyonlardan, manda ve himayeden tam manasıyla kurtulabildik mi sizce?
   Borsa İstanbul'un %65 inin yabancılarda olduğu bir ekonomi, bana göre manda ve himayenin makyajlı versiyonudur.
   Not: Mahfi hocama saygım sonsuzdur. Burada yazdıklarım eleştirel değildir. Yazılarını büyük bir iştiyakla okuyorum

   Sil
  6. acemi yatırımcı sorulara cevap vermiyorsun.

   Sil
  7. İnönü zaferlerinden(!) sonra Batum'u neden elden çıkardık sen onu açıkla önce

   Sil
  8. İştiyak kelimesini kullanmanız iyi olmuş o da Osmanlı mirası sayılır.:)

   Sil
  9. Acemi yatirimci inonu zaferi eskisehirde yunanliya karsi alinmis bir zafer.batum doguda rus sinirinda ve rus isgalinde bir yer.nasil bir baglanti kurabildin.ve hala kibrisin kiralanmasi ve ingiliz korumasina girmemizle ilgili konusmadin.gurur duyuyormusun

   Sil
  10. Ne garip. Tüm Badem kafalar ayni sekilde calisiyor.

   Yüzlerce yil Dünyayi yönetmekle övündügü Osmanlinin Balkanlari, Yemeni, Hicazi, Libyayi, Misiri, cezayiri, Morayi, Yunanistani, Giriti, Maltayi, Tunusu, ve daha nicelerini neden kaybetti diye kendine sormaz.

   Gelir

   Anadolunun tüm köseleri, Ankara ve cevresi haric Emperyalistlerce isgal edilirken onlarla isbirligi yapmis, Emperyallere karsi savasanlari vatan haini ilan etmis, en son Istanbulu Ingilizlere teslim etmis ve yine Inhiliz gemisiyle Tüymüs Padisahin biraktigi kalintilardan üzerinde yasadigi Topraklari ancak kurtarabilmis, ugrunda Canakkalede, sakaryada, Dumlupinarda, Afyonda, Eskisehirde, Diyarbakirda, Gaziantepte, Trakyada, Egede yüzbinlerce sehit verilerek ülke yaratanlara Batum u neden elden cikardiniz diye sorarlar.

   Bu nasil tarihini bilmezliktir. Bu nasil bir gaflet ve akil tutulmasidir.

   Kendisine su anda hicbir faydasi olmayan yüzlerce yillik Osmanli hanedanligi ile övünüp daha 100 yil bile olmayan Kurtulus destanini hice saymak.

   Bu nasil bir "sey dir"

   Kapitülasyonlari bu ülkeye dayatan padisahi ile övünür, neden kaldiralamadigini baskalarina sorar.

   sadece son 15 yilda olusturulan sirtindaki 450 milyar Dolarlik Borcu da gider Inönü savaslarinda savasanlara yikar. Evet Evet utanmadan bunu da yapar.

   15 yildir FETÖ ile ayni koltukta ülkeyi tarumar ettikten sonra, Allah affetsin deyip tüm sucu Atatürkcülere, Ulusalcilara ve CHP ye yüklemediler mi.?

   Bak acemi yatirimci. sana bir tip vereyim.

   Google a gir. 1923 ile ozellikle 1950 arasinda yapilan yatirimlara bir bak.

   sonra da 2002 ile 2017 arasinda badem kafalilarin bunlara ne yaptiklarini tek tek arastir.

   Borsa istanbulun %73 ünü kimler yabancilara satmis.
   Yine Milli Türk Bankalarinin yine %70 ini kim yabancilara satmis.
   Türk Telekomun durumunu
   Yeralti ve yerüstü Dev sanayi ve stratejik kuruluslarimizin kimler tarafindan yabancilara son 15 yilda nasil satildigi

   Orada hepsi yaziyor.

   Tesadüftür ki. Yilmaz Özdil bugünkü yazisinda sadece Sümerbank, Sümer Holding ve Hereke Halisinin hikayesini anlatmis.

   Sadece bu yaziyi tarafsiz ve aklini özgür birakarak okuyabilirmisin?

   Bu arada.. Mahfi Hocaya da yag cekmeyi birak.

   Kaldi ki tam tersine istedigin Kadar elestirebilirsin. elestiri cok güzel birseydir acemi.

   sadece elestirilerin bir temeli olmasi gerekir.   Sil
  11. Adsiz 11:09, hadi anladik ustun zekanizla hicbir seyini begenmiyorsunuz da, bari Mustafa Kemal gibi bir asker yetistirdigi icin saygi duyun. Osmanli'yi savastigi dusmanlari kaynaklarinda, bizden daha iyi yad ediyor, hakkini veriyor. Acin iki yabanci kaynaktan Osmanli'yi okuyun bakalim nasil anlatiyor.

   Sizi bu kafa yapisina getirenler, getirtilmesine izin verenler utansin.

   Sil
  12. adsız 14.28 sanada aynı soru. kıbrısı verip İngiliz korumasına giren Osmanlı ile gurur duyuyormusun? çocuklarını kardeşlerini iktidar uğruna boğduranlarla gurur duyuyormusun. deli İbrahim atan mı?sen kafalısın ya ondan soruyorum.

   Sil
  13. Adsaz 02 Rebîulâhir 1439 11.09

   Balkanlari, Yemeni, Hicazi, Libyayi, Misiri, cezayiri, Morayi, Yunanistani, Giriti, Maltayi, Tunusu, dis gucler bizim uzerimizdeki komplolar yuzunden kaybettik

   Sil
  14. Mustafa Kemal Atatürke idam fermani yazan Osmanliya mi saygi duymaliyim.?

   Madem ki bu Kadar Osmanlicisiniz. Atatürkü yetistirdigi icin de övünüyorsunuz.

   Neden bütün Osmanlicilar Atatürk e küfür eder.

   Aslinda siz kiminle neden övündügünüzü bile bilmiyorsunuz.

   3 tane herhangi birsey bile sayamazsiniz ama övünürsünüz.

   Hadi bir tanesini ben söyleyeyim de rahatlayin biraz.

   Camiler...

   Sil
  15. Buradan bir orta yol bulamaz mıyız?
   İlla ayıracaksak iki döneme, birinden mutlak anlamda nefret etmeli miyiz?

   Veya tarihten bir örnek vererek gurur duyma hakkımız yok mu? Duymuşsak bu gururu, diğerinden utandığımız, redettiğimiz anlamına mı gelir?

   Her ulusun, milletin tarihinde, bugününde utanç duyacağı olaylar olabileceği gibi gurur duyacağı olaylar da vardır.

   İki dönemi birbirinden ayıramayız. Dün olmadan bugün olabilir mi?

   Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim, tarihimizden dersler çıkaralım. Geçmişimiz bizi birleştirsin, buna çaba harcayalım.

   Sil
  16. Iste bütün sorun da burada degil mi..

   sen o muhtesem camilerde ibadet ederken O dis gücler durmadan yilmadan calistilar. rönesansi gerceklestirdiler.

   Sen Düsmanlara karsi kazandigin savaslar ile övünürken. Martin Luther denen Adam taa 1517 de Rönesansin temellerini atti.

   öyle bir atti ki.

   Sen Rükuya kalktiginda Istanbul ingilizlerin isgaline ugramis. Halife Padisahin da yine bir ingiliz gemisi ile Ingiltereye varmisti.

   Demem odur ki. Birileri komplo kurarken seninkiler Armut mu topluyordu.

   Hani dünyayi yönetiyorlardi. hani muthis savaslar kazaniyorlardi.

   iste zurnanin zirtladigi ve sizin gibilerin asla görmek istemediginiz delik de burasi.

   Dis gücler komplo kurdu.. FETÖ kandirdi.. ABD kandirdi..Riza zerrap kandirdi.. Rusya kandirdi..Dostum Trump kandirdi.. Kardesim Esad kandirdi.. AB kandirdi.. Heeey Hollanda..Heeey Avusturya..Heeey Merkel kandirdi.

   Hep ayni kafa. yüzlerce yildir degismemis.

   Sil
  17. Timur bey cok güzel yazmış. Onun arkasından adsız vatandas da Osmanlıya bindireyim derken cogu yere girmis. Bu böyle olmaz arkadaslar orta yolu bulma yerine çatışma ortami hazirlarsak olmaz. Saygı.

   Sil
  18. tanerus8, zaten ben de onu diyorum; İnönü zaferleriyle Rusya'nın ne alakası var da Batum'u verdik. 1921 de ruslarla savasmadik ki biz.!!!
   Moskova anlaşması ile verdik. Boştan yere... Az tarih oku

   Sil
  19. bunun yinede inönüyle zaferi ile ne alakası var. ve hala kıbrısı verip İngiliz korumasına girmemizle ilgili tek laf etmedin. etmeyince olay unutulmuş mu oluyor?ve neden ısrarla cevap vermekten kaçıyrsun. yine aynı şekilde deli İbrahim senin atan mı?

   Sil
  20. İnönü savaşı olmaz, büyük taarruz olur; orasına takılma be kardesim...
   Mesele savasmadigin devlete, savaş kazandığın hâlde toprak veriyorsun.

   Sil
  21. acemi yatırımcı yine sorulara cevap vermemişsin. bu konuları bilmediğinden olabilir. mantık kurgusuda yapamıyorsun.

   Sil
  22. Tanerus8 kardeşim ben ne Osmanlıyı ne de Türkiye Cumhuriyeti'ni kötülerim. Osmanlı, nasıl 1878 de Rusların İstanbul'a kadar gelmesiyle panikleyerek İngiltere'ye (susturma payı olarak) Kıbrıs'ta öyle bir imkan tanidiysa; aynı strateji ile Mustafa Kemal Atatürk te 1921 Moskova antlaşması ile Batum'u Ruslara vererek İngiltere'ye karşı Rusların yanında yer almıştır. Aynı şekilde Musul da elimizden çıktı. Ben kimseyi suclamiyorum. Konuları devrine göre değerlendirmek lazım. Yanlış varsa tarihin her zaman diliminde var. Suçu sadece birimlerine yıkıp kurtulamazsiniz.
   Nokta....

   Sil
  23. Kıbrıs aynı Hong Kong gibi belli bir süre için kiralanmıştır. Vermek vazgeçmek söz konusu değildir. Abdülhamid Han satacak olsa Filistin'i satar ve Osmanlı Devleti nin bütün borçlarını kapatırdı. Geçmiş ile övünmeyin diyen birisi neden lozan ile övünür orası ayrı bir konu. Lozana İnönü ile değilde Atatürk ile gidilseydi bugün karasularımızda Birtane yunan adası olmazdı. Aynı İnönü Musul kerkük ve halepi bilmem kaçmaz bin altın karşılığında satmıştır. Yok aslında petrol gelirlerinin % 10 Türkiye'nin olmak üzere anlaşma yapılmış ancak İnönü ekonomik olarak sıkışınca satmıştır. Bunu kimse sorgulamaz. Kaldıki Musul kerkük mesajı milli sınırları içinde bulunmaktadır. Ancak etme bulma dünyası nasılki vahdettin tercihlerinde hata yaptıysa aynı hataya Atatürk te düşmüştür.

   Sil
  24. Bir şehir efsanesini öldürsen bin tanesi daha türüyor. Okumayan, araştırmayan, tarihini incelemeyen sadece sağdan soldan duyduklarını nefret tohumlarına dönüştüren bir topluma dönüşmüş gitmişiz. Yok Kıbrıs kiralanmış da, İnönü Musul'u satmış da şuymuş da buymuş. Yahu kardeşim haydi Türk kaynaklarını resmi tarih diye suçlar okumazsınız yabancı kaynaklara da mı bakmazsınız? İki tane Cumhuriyet, Atatürk ve İnönü düşmanının sözüyle burada efsaneler üretirsiniz. Biraz okuyun, biraz araştırın.

   Sil
 47. Merkez bankasi bana kalirsa uyguladigi ozgun ve biricik ekonomi para politikalariyla TUrkiyemizin ekonomisinin topralanmasinda on ayak oldu.
  Merkezin bu dik durusunu takdir etmek lazim.
  Merkez Bankamizda varsa bu durus emiceniz olsa bu bush alayiniz bes kurus etmez karadenizde

  Her Karadenizli gibi milliyetci yabanci dusmani para birimi dusmani biri olarak Herkesin TLye sahip cikmasini istiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kara denzili kardeşim tl ye nasıl sahip çıkılır. merkez bankası kime karşı dik duruyor?dik durup ne yapıyor ne işe yarıyor?

   Sil
  2. Iste gercek Karadenizli oldugunu agzinla itiraf etmissin

   "Her Karadenizli gibi milliyetci yabanci dusmani para birimi dusmani biri olarak"
   Karadenizliler boyle derlerdi de inanmazdim gercegin kaniti bu olsa gerek!

   Sil
  3. Ben de karadenizliyim. Benim niye kalbim kırıldı!

   Sil
  4. Adsız19 Aralık 2017 18:50
   Gercek Karadeniz bu degil!
   Trabzona gel halk kendinden farkli gordugunu linc etmiyor artik. Eskiden Trabzonda Trabzon halki farkli gordugunu hemen Linc ederdi. Ama simdi boyle birsey yok!

   Sil
  5. Karadenizliler. merkez bankası ne yaptıda dik durdu diye sormuştum cevap alamadım

   Sil
 48. Onemli degil sahibi hic onemli olan arkasinda ona guclu rezerv uretecek ekonomi olmasi buda ihracat yapisindaki degisimle olur

  YanıtlaSil
 49. Ihracat/ithalat rasyosunu belirleyen bir gostege dusunulemez mi ve rasyodaki ilerlemeyi icraat olarak belirlemek ,mesela,aklima geldi boyle bir gostege ve bu gostergedi degisime bagli olarak goreceli analiz yapma

  YanıtlaSil
 50. Hocam MB'nin kârindan bu ortaklar paylarini aliyorlar mi?
  Bir de d sinifi pay sahipleri icin turk ticaret kuruluslari ve turk vatandasi olan gercek ve tuzel kisiler denmiş. Şu anki yapıda gercek kisiler var mi?

  YanıtlaSil
 51. Hocam köşe yazarlarından kimleri takip ediyorsunuz ? Sizin gibi değerli hocanın takipte bulunduğu kaynaklardan faydalanmak isterim.İyi çalışmalar saygılarımla

  YanıtlaSil
 52. 2 yillik tahvil faizi uzun sureden beri ilk defa düşmüş bugun hocam. 5 yillik ise yukselmiş. Şöyle mi yorumlanir bu durum hocam: Turkiye Cumhuriyeti borclanirken daha kisa vadede daha az riskli goruluyor halihazirda ama daha uzun vadede halen riski yuksek görülüyor disaridaki yatirimciya.

  YanıtlaSil
 53. Hocam, asıl mevzu FED'in tarihi ve yapısı sanırım. Bu yapı dünya ekonomisini şekillendiriyor. FED'in yapısını analiz ettiğiniz bir yazıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 54. Ekonomik cihat, irana uygulanan ambargoyu katakulli çevirerek delme ve bu esnada da heybeyi doldurmaya kalkışmakla olmaz..ama yabancıların elindeki merkez bankacılığını türklere devrederek olur..bu anlamda batıya karşı asıl cihadı mustafa kemal yapmıştır...kendisini "mücahit gazi mustafa kemal atatürk" şeklinde anmayı öneriyorum...

  YanıtlaSil
 55. RED KİT: Osmanlı ile övünenleri görünce şu aklıma geliyor. ret kit 3 profesörü amerikada gezdirecektir. ata binebiliyormsunuz diye sorar. içlerinden biri amcam birzamanlar viyanada at binermiş diye cevap verir.ret kit sonuçta komik bir çizgi roman. ama gerçke hayatta Osmanlı ile övünmek ne? 500 yıl önce olup bitmişlerle övünmek bugün ben bir şey yapamıyorum demek değilmi. insanlar övüneceklerse bugün yaptıkları ile övünmeliler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tanerus8 redcit yapimsi amerikalilara soyle onu.

   Sil
 56. Hocam anlaşılan o ki hazine dışındaki ortaklar sembolik. Peki sembolik de olsa yabancı hissedarlara neden izin verilmiş? Şimdi ya da daha sonra bunların hisseleri neden alınmıyor? Bayrak da sembolik ama köşesine yama yapmıyoruz. Bu yamalı hisse yapısı neden?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yüzde 0,02 hisse dursa ne olur? Sembolik de olsa bir renk katar. Öte yandan bankanın yapısı A.Ş. olduğu için o dönemin ticaret kanunu gereği en az 5 ortak gerekiyor.

   Sil
  2. TCMB'de yabanci hissesi olmasi cok dogal. Sonucta dis borcumuz var ve TCMB bir yerde bu borclarin garantisidir.

   Asil anormal ve sacma sapan olan sey siyasi partilerin ticari banka hissesine, o banka araciligi ile TCMB hissesine sahip olmalari!

   Sil
 57. Soru soranlarin hatiri sayilir bir kisminin daha yaziyi bile okumadan soru 'patlattigini' gorunce 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak' da oylesine soylenmis bos bir klisenin otesine gecemiyor ne yazik ki...

  YanıtlaSil
 58. hocam yine muthis bir yazi olmus.

  YanıtlaSil
 59. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim hocam. Aydınlatıcı bir yazı oldu. Fakat birkaç sorum var izninizle.
  %19 lik D grubu hissedarları biliyor muyuz?
  Zamanında bu bankaya ortak olmayı nasıl başardılar?
  Bu şahısların ya da kurumların tamamı gerçekten Türk asıllı mı? Mesela içlerinde vatandaş olarak Türk ama aslında Yahudi vs. var mı?
  Bir diğer sorum: Kamu gücü kullanılarak bir yasal düzenleme ile Hazine dışındaki hisselerin tümünün halka arz edilmesi sağlanabilir mi? Bunun muhtemel getirisi götürüsü ne olur?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  İyi çalışmalar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. D grubunda çok kişi var gerçek kişiler pay sahibi. Çünkü banka ilk kurulduğunda halkın bu hisseleri alması istenmiş. İnsanlar da destek olmak amacıyla almışlar. İçlerinde Türk vatandaşı yahudiler de olabilir.
   Merkez Bankası, kârının çok büyük miktarını Hazineye devreden ve çok düşük tutarda kâr payı dağıtan bir kurum. Halka arz edilmesi bence pek doğru olmaz. Mesela faizi artırmadığında piyasa değeri düşerse bu payı toparlamak için faizi artırmaya gitmeyi düşünebilir. Bu durumda para politikası bambaşka bir yola girer.

   Sil
 60. Hocam allah yoklugunuzu gostermesin belgeye dayali bilgilendirmeniz icin cok tesekkur ederim. Orjinal turk olarak gecmismizi belgeli yalansiz ogrenme hakki veren herkesten allah razi olsun. Ben sarioglu sulalesinden yani osmanlilarin oguz boyu ailesinden biri olarak herseyi ile dogru belgeli riyasiz bilgilendirme yaptiginizicin rabbim size saglik sihhat afiyet versin. Tekrar allah yardimciniz olsun bilgilendirmenizden dolayi.

  YanıtlaSil
 61. Hocam türkiye ekonomisinde devalüasyonla yüksek enflasyonun bir sebebiydi ama daha çok yüksek enflasyonlar yüzünden devalüasyon yapıldı yorumuna katılır mısınız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hangisinin hangisine öncelik ettiği dönemlere göre değişiyor. Buradan birisinin öncü olduğu ötekinin izlediği sonucunu çıkarmamız çok kolay değil. Ama son dönemlerde kur artışı enflasyonu peşine takıp yukarı sürüklüyor.

   Sil
 62. Merhaba hocam sizi geç keşfettim diye üzülüyorum çünkü günlük olayları çok güzel ve anlaşılması kolay bir şekild e bizlerle paylaşarak bize çok güzel katkıda bulunuyorsunuz.yazilarinizi hergün takip ediyorum yenisi eklendi mi diye..guncel konuları ele almanız çok güzel. teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 63. Hocam abd de belediyeler tahvil veya hisse senedi gibi değerli kağıtlar çıkarılabiliyor bu bizim ülkede de olsa türkiye ekonomisine artısı eksisi ne olur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bizde de 1980'lerde Hazine garantisiyle çıkardılar, vade dolunca ödemediler Hazine ödemek zorunda kaldı.

   Sil
 64. Mahfi bey,

  Devlet kademesinde, "tutarlılık" önemli midir? Sizin "yapısal reform" dediklerinizle bir bağı var mıdır?

  "Doğruluk Payı" sitesi, "Hükümetre" başlığında bir platform hazırlamış.

  Hükümetler, neler vaat etmiş, seçildikten sonra neler yapmış / yapmamış, projelerin mevcut hali ne durumda, unutulanlar var mı, tamamlananlar var mı, hepsi bu sitede:

  http://www.dogrulukpayi.com/hukumetre

  Kategoriler:

  Sanayi, Ticaret ve Finans

  Savunma ve Güvenlik

  Eğitim

  Enerji

  Sosyal Politikalar

  Bayındırlık, İmar ve Şehircilik

  Teknoloji

  Sağlık

  Diğer

  YanıtlaSil
 65. Osmanlı kanuniye kadar yendi sonra hep yenildi.roma 2000 yıl sürdü. İngiliz imparatorluğu dünyayı ele geçirdi. Avrupa bilimi tekniği geliştirdi. çin birkaç bin yıldır ayakta. ruslar Osmanlının bir kaç katı genişliğinde. peki onların övünmeye hakkı yok mu. onlarda övünse saçma bir durum olmaz mı.

  YanıtlaSil
 66. Hocam, affınıza sığınarak birkaç soru sormak istiyorum:

  1- Maliye bakanı'nın İngiliz vatandaşı olduğu bir ülkede TCMB'nin en büyük ortağının hazine olması sizce bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mı?
  2- Mayer Amschel Rothschild'in 200 küsur yıl önce söylediği "Bir ülkede para basma yetkisini bana verin, kanunları kimin yaptığı umurumda olmaz" sözü günümüzde dünyadaki
  hangi ülkeler için geçerlidir sizce?
  3- İkinci sorumla bağlantılı olarak, bu söz FED için geçerli ise ve FED halen de dünyada paranın paronu ise global parasal sisteme dahil olan diğer ülke merkez bankalarının bağımsız ya da milli olduklarını söyleyebilir miyiz?

  Saygılar...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. (1) TCMB'nin en büyük pay sahibinin Hazine olması iyi bir şeydir. Çünkü en azından MB devletin kurumu olarak kalmaya devam eder.
   (2) Hiçbir ülke için geçerli değil.
   (3) Söyleyebiliriz. Çünkü herhangi bir MB faiz artırma ya da düşürme kararını kendisi verir.

   Sil
 67. Yolumuzu aydınlatanların yolu her daim aydın olsun. Kaleminize sağlık ..

  YanıtlaSil
 68. Turkiye nin en buyuk sikintisi olan “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak” maalesef yazinin altindaki yorumlara da sirayet ediyor. Yazi yorumsuz, tamami ile halki aydinlatmaya yonelik, merkez bankasinin tarihsel gelisiminden bahsediyor. Artik paradigmalarimizi sorgulamanin, onyargilarimizdan kurtulmanin, az konusup cok okumanin ve dusunmenin zamanidir. Hocam elinize saglik. Benim analitik dusunme ve degerlendirmeme sizin yazilarinizin ve kitaplarinizin katkisi buyuktur. Emin olun ,benim gibi bir cok insana buyuk katki sagliyorsunuz. Sabrinizin ve enerjinizin devamini dilerim

  YanıtlaSil
 69. Hocam elinize emeğinize sağlık, yine diğeleri gibi aydınlatıcı ve bilgi dolu bir yazı olmuş. 1970 tarihli MB kanunu demişsiniz, Güngör Uras hocamızın kitabında bahsettiği Turgut Özal DPT müsteşarı iken çıkan kanun olmalı.

  YanıtlaSil
 70. Hocam, belki de ben yanlış hatırlıyorum ama 2 gün önce katıldığım TCMB'de ki üniversite etkinliğinde yabancı sermaye oranı binde 6 denmişti. Siz yüzde 6 olarak ifade etmişsiniz. Binde veya yüzde 6 olması neyi değiştirir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yabancıların payı 15 bin hisse ile sınırlı. Toplam hisse sayısı 250 bin olduğuna göre birlikte hesaplayalım: (15.000 / 250.000) x 100 = % 6.
   Fiili durumda ise yabancıların payı % 0,02.

   Sil
 71. Bilgilendirici yazı için teşekkürler hocam,
  Cumhuriyetimizin kuruluş yılı 1923 ile merkez bankası kuruluş yılı 1930 yılları arasındaki, dünya da ekonomik buhran yıllarına denk gelen yıllarda ülkemizde para arzı nasıl organize edildi, bilginiz var mı hocam?
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Osmanlı Bankası ile devam edildi. Türkiye Cumhuriyetinin ilk banknotlarını Osmanlı Bankası basmıştır.

   Sil
 72. Hocam,öncelikle yazınız için çok teşekkür ederim.Zihin açıyorsunuz. Hocam merkez bankası para basarken neyi kriter alıyor.Sanırım bir döneme kadar Altın idi kriter şimdi durum nedir? Sevgilerimler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim. MB, reel büyümeyi ve enflasyon hedeflemesini dikkate alıyor.

   Sil
 73. Mahfi Hocam cok tesekkurler bilgilendirme icin.

  YanıtlaSil
 74. Maalesef şehir efsanelerine bayılırız. Tarihten de bir o kadar kaçarız.

  YanıtlaSil
 75. "İki türlü para vardır: Kâğıt para ve madeni para."

  Yazınızın sadece tırnak içinde aktardığımız kısmı yanlış, gerisi doğrudur.

  Üç türlü para vardır: Kâğıt para, madeni para ve blockchain temeli üzerine inşa edilen, henüz emekleme aşamasında olan, e-para (elektronik para), sanal para veya kripto para.

  Tamam mı Mahfi bey, anladınız mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen bile anladıktan sonra bu blog'u izleyen herkes anlamıştır merak etme. Hele de blog'u yazan ve bitcoin'le ilgili bir sürü yazısı bulunan kişi mutlaka anlamıştır da neden bu yazıda onları gerçek para yerine koymadığını senin gibilere anlatmaya çalışsa adamcağızın işi gücü bırakıp günlerce yazması gerekir....

   Sil
  2. Bir aracın para olarak kabul edilmesi için dört işlevi görmesi gerekiyor:(1) Değişim aracı olması, (2) Değer ölçüsü olması (3) Yatırım ve tasarruf aracı olması (4)Ekonomi politikası aracı olması. Bitcoin ya da sanal paralar bu fonksiyonların hepsini görmüyor. En azından şimdilik görmüyor. Mesela bakkaldan aldığınız kolayı bitcoinle ödemeyi bir deneyin bakın bakalım bakkal size ne diyor?
   Tamam mı Adsız 14:30 kardeşim? Anladınız mı?
   Anlamadınızsa benim Makroekonomi kitabımı bir zahmet okuyuverin de burada bilgiçlik taslamayın.

   Sil
  3. Aslında bitcoin insanların delicesine para kazanma hırsı gibi bişey gibi geldi bana .. yükselirken herkes çılgınca birbirini tebrik ediyor keyf naraları atıyor
   Ancak tersi olursa acaba ne olacak merak ediyorum !?

   Sil
 76. (B) grubu hisselerden Is Bankasi bu hisselerin sahibimiydi? Bu acidan TCMB'de Mustafa Kemal'in de hissesi vardi diyebilir miyiz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İş Bankası da var hisse sahipleri arasında. Ayrıca Akbank, Garanti Bankası, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı ve Kredi Bankası da var.

   Sil
  2. Ilk kuruldugu zamandan, 1930'lardan bahsediyorum. Garanti Bankasi'nin hissesinin olmasi da ironik bir durum bu arada.

   Sil
  3. Osmanlı Bankası, Garanti Bankası ile birleştiği için olabilir sanırım.

   Sil
 77. Bitcoin yavaş yavaş kabul görmeye başlıyor Türkiye'de:

  İzmir'de bir bilgisayar firması, BTC ve LTC ile ödeme kabul etmeye başlamış:

  (Reklam olmaması için firmanın ismini yazmadık, ödemeyi kabul ettiklerine dair bilgi şurada)

  https://teknoseyir.com/wp-content/uploads/2017/12/bf80269c77fb65f-598x336.jpg

  YanıtlaSil
 78. Sizce hicri takvime gecmemiz yapisal bir reform mudur?
  Kulislerde hicri takvimle miladi takvimin bir arada kullanilacagi soylentisi var?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli yöneticilerimiz bu değişimle birlikte zırhlı mercedeslerden inip deveyle gezer, sarayları boşaltıp çadırda yaşamaya başlarlarsa reform olmasa da eğlenceli olur en azından...

   Sil
  2. Takvim değişikliği yapısal reform değildir. Yapısal reform zihniyet değişikliğidir.

   Sil
  3. Ben roma rakami kullaniyorum.

   Sil
  4. Ben de internetten kil tablet ısmarladım, geldiği zaman çivi yazısına geçeceğim :))

   Sil
 79. Hocam Ricardo-Barro hipotezi gecerli bir hipotez mi? Bu hipotez vergideki inis veya çıkışlarin tüketicilerin harcamalarini degistirmeyecegini savunuyor anladigim kadariyla. O zaman maliye politikasini da islevsiz görmüş olmuyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geçerli ama her koşulda ve her yerde değil. Evet maliye politikasını böyle kullandığımızda pek bir işe yaramayacağını anlatıyor.

   Sil
  2. Barro etkisini kaybetmiştir.

   Sil
 80. Bu açıklayıcı yazı için teşekkürler hocam,
  Ek olarak Cumhuriyet Savcısının isim hikayesini ekliyorum. Saygılar


  Hukuk devrimi sürecinde yeni yasalar çıkarılırken bu çalışmanın başında dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt vardı.
  Taslaklarda “savcılar” için “cumhuriyet savcısı” ifadesinin yer alması dikkat çekti.
  Tepki de gösterildi.
  “Neden büyükelçi, müsteşar, vali, emniyet müdürü, yargıç için -cumhuriyet- sıfatı yok da sadece savcılar için olacak?”
  Bu tartışmalar Atatürk’ün huzuruna da taşınır.
  Atatürk, Adalet Bakanı Bozkurt’tan “izah etmesini” ister.
  Bozkurt bütün zamanlara ışık olacak açıklamasını yapar:
  “Devletin her kademesinde olanlar yanlış yapabilirler. Hukuk dışına çıkabilirler. Onlara millet, devlet ve ikisini de kucaklayan cumhuriyet adına hesap soracak olan savcılardır. Onun içindir ki sadece savcılar için -cumhuriyet savcısı- denilmelidir.”
  Atatürk bu izahtan memnun kalır.
  Onayını 3 kelimeyle ifade eder:
  “Devam et Bozkurt..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu anlattığınız olay Cumhuriyet kelimesinin niçin özenle Merkez Bankası'nın başına da eklendiğini açıklıyor. Cumhuriyeti kuranlar, Merkez Bankası'nın sadece devleti değil milleti de düşünerek yani bağımsız olarak karar vermesini istemişler.

   Sil
 81. http://imgfinans.milliyet.com.tr/i/haber/t_DDD_993753573321.jpg
  Kredi batağına mı dönüşüyor bankalar?

  YanıtlaSil
 82. Hiç lamı cimi yok yine döktürmüşsünüz üstat...

  YanıtlaSil
 83. Hocamızın her yoruma cevap verenilecek zamanı olmayabilir. Merak ettiğim Tcmb kurulurken neden bir kısım hisseleri bankalara, yabancılara, gerçek şahıslara vs dağıtılmış. 100 de 100 ü neden devlette olmamaış. Bilen varsa aydınlatırsa sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merkez Bankalarının ana görevi devletin kâğıt parasını basmak ve bu paranın istikrarını sağlamak için para politikasını yönetmektir. Merkez Bankaları yokken bu işlevi hazine yapardı. Hazine bağımsız bir kurum değildir. O dönemlerde krallar, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan açıkları karşılamak için vergi almak yerine bol miktarda para bastırırlar bu da enflasyon yani paranın satın alma gücünün düşmesine yol açar, halk arasında huzursuzluk yaratırdı. O nedenle merkez bankaları devletten bağımsız kuruldu ki parayı kralların ya da hükümetlerin istediği gibi değil, ekonominin ihtiyacı olarak bassın. Bu bağımsızlığı sağlamak amacıyla da kurulurlarken devletin birer kurumu haline dönüşmesinler diye anonim şirket şeklinde kuruldu. Bizdeki de aynı mantığa dayanır. Bütün merkez bankaları böyle kurulmamıştır ama çoğu böyledir.

   Sil
 84. Bir içim su gibi yazmışsınız Mahfi hocam, kaleminize sağlık.

  YanıtlaSil
 85. Hocam konuyla çok ilgisi yok ama merkez bankası bilançosundan senjoraj gelirini öğrenebileceğim bir kalem var mı ? Senjoraj gelirinin konjonktürle korelasyonu var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onu kendiniz hesaplamanız gerekir. Basılan paranın neden olduğu satınalma gücü düşüşünden giderek hesaplamanız gerekir.

   Sil
 86. Niyetim size çamur atmak değildir. Anlamaya çalışıyorum ve bunu yaparken sesli düşünüyorum, bu nedenle size de soruyorum.

  Bu sitede yazılarınızla da, yorumlar bölümüne katılan yorumcuların yazdıkları ve sizin onlara yanıtlarınızla da, çoğunlukla Türkiye ekonomisinin iyileşmesi için uğraşıyoruz. Ve yine çoğunlukla, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiriyoruz.

  Tamam.

  Soru şu:

  "Hükümet" ile "o hükümete oy veren seçmenler" birbirinden ayrı değerlendirilmesi gereken kategoriler midir?

  Bizler, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, aynı anda, o hükümeti iktidar koltuğuna oturtan seçmenleri de eleştirmiş oluyor muyuz? Bu soru, binyıllara yayılan bir soru mudur?

  Takriben 10 yıl kadar önce, "dağdaki çobanla, şehirdeki birisinin oyu bir midir?" sorusu epey tartışılmıştı hatırlarsanız. Size sorduğum soru, yine, aynı yere mi getiriyor hepimizi?

  (Eğer yazacağınız cevap yeterli gelmeyecekse, bu konuda ayrıntılı bir yazı yazmayı ister misiniz?)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Herkesin oyu eşittir ama bilgisi, görgüsü, deneyimimi, birikimi eşit değildir. O nedenle bizlerin kendi bilgimiz, deneyimimiz, birikimimiz doğrultusunda hükümeti eleştirmemiz ve fikir vermemiz doğrudur. Sonuçta oy verenler de birçok konudaki gelişim hakkında bize fikrimizi soruyor.

   Sil
 87. YA VARYA on numarasınız 35 yaşındayım ilk defa biri bana merkez bankasının ne olduğunu öğretebildi
  teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 88. ARAPLAR OSMANLIYI ARKADAN VURDUMU:kısaca vurmadı. İngilizlerle birleştiler bağımsızlık savaşı verdiler osmanlıya karşı. bu arkadan vurma değil.ulus devlet anlayışında her ulus kendi bağımsızlık savaşını verebilir.bir arap prensinin Osmanlı paşası için hırsız demesinden sonra hem cumhurbaşkanı hem kılıçdaroğlu arapları eleştirmişler. o hazineleri paşa getirmeseydi İngilizler ele geçirecekti diyorlar.araplar açısından ha İngiliz ha Osmanlı fark etmez.yada fark etmediğini bizim fark etmemiz gerekiyor. onlarda Müslüman bizde Müslümanız diyorsanız Müslümanlığın ortak payda olmadığını bilmeniz gerek.kudüs meselesinde bile islam bir arada değil.herkes kendi penceresinden bakıyor

  YanıtlaSil
 89. 20bin TL'yi nasıl değerlendirmek daha mantıklı? Birkaç yıl dokunmamayi dusunecek olursak ve enflasyonu da goz onune alırsak ne yapılabilir?

  YanıtlaSil
 90. Barış Çiçek21 Aralık 2017 22:10

  Günümüzün asıl şehir efsanesi merkez bankamızın bağımsız olduğu efsanesidir. Elinize sağlık hocam..

  YanıtlaSil
 91. Hocam çok aydınlatıcı bir yazı olmuş devamını bekleriz

  YanıtlaSil
 92. https://www.kredibankalar.com/haberler/turkiye'de-hizmet-veren-bankalarin-sahibi-kim-h2392.html

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine

Kapitalizm