Kayıtlar

Şubat, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Meslek Seçimi

Üniversitede ekonomi, işletme, uluslararası finans, kamu yönetimi, hukuk, çalışma ekonomisi, maliye gibi bölümlerde okuyan öğrenciler meslek seçimini nasıl yapmaları gerektiğini soruyorlar.  İlk aşamada akademik kariyer mi yoksa mesleki kariyer mi seçeceğiniz konusunu çözümlemeniz gerekiyor. En temel ayrım bu seçimdir. Çünkü akademik kariyer (üniversitede kalıp öğretim üyesi olmak) ile mesleki kariyer (mesleğinizle ilgili bir işe girip orada yükselmek) farklı çalışma ve hazırlıkları gerektiriyor. Eğer akademik kariyer seçmişseniz o zaman seçtiğiniz alanda uzmanlaşmanız gerekiyor. Eğer mesleki kariyer seçmişseniz kendi alanınız dışında bazı konuları da çalışmanız gerekiyor. Bunu birer örnekle açıklayayım. Diyelim ki ekonomi bölümünde okuyorsunuz ve kendinizi akademik kariyere hazırlamaya karar verdiniz. Bu durumda ekonomi bilginizi derinleştirmeniz ve yüksek lisans ve doktora yapmanız gerekiyor. Akademik kariyere girmeye karar verdiğiniz andan başlayarak ekonomi alanında ve öz

Kur Savaşları

Ekonomide bebek sanayiler tezi diye bir tez var. Bu teze göre bir ülkede yeni kurulmuş bir sanayi dalı uluslararası rekabete açılmadan önce bir süre gümrük vergileriyle veya kotalarla ya da başka yollarla korunmalıdır. Aksi takdirde henüz gelişemeden uluslararası rekabete açılırsa ayakta kalamaz, yıkılır. Bu tıpkı bir erkek aslan yavrusunun başlangıçta annesinin yakın koruması altında kalması gibidir. Büyüyüp, geliştikten ve başkalarıyla rekabet edebilecek aşamaya geldikten sonra sürüden ayrılır ve kendi sürüsünü oluşturmaya çalışır. . Ekonomide bir de İngilizcesi beggar thy neighbour olan bir uygulama var. Türkçeye “komşudan dilenme” olarak çevrilebilir. Bu politikanın özü korumacılık uygulamalarına dayalıdır. Ödemeler dengesi sıkıntısı çeken, ya da başka bir ekonomik dengesizlikle karşılaşmış olan bir ülke bu dengeleri, başka ülkelerin ödemeler dengesini ya da başka ekonomik dengelerini bozacak bir takım düzenlemelerle düzeltmeye çalışıyorsa buna komşunan dilenme politikası adı

Bütçe Geometrisi

Resim
Bütçe Dengesi Geometrisi Bütçe dengesi basit bir denklemle ifade edilir: Bütçe Dengesi = Bütçe Gelirleri - Bütçe Harcamaları Bütçe Gelirleri = Bütçe Harcamaları ise bütçe denktir. Bütçe Gelirleri > Bütçe Harcamaları ise bütçe fazla veriyor, Bütçe Gelirleri < Bütçe Harcamaları ise bütçe açık veriyor demektir. Bu denklemi ve olasılıkları bir şekil üzerine taşıyalım. Bütçe Dengesi doğrusu BD1 konumundayken, yani her iki eksene de 45 derecelik bir açı yaparken bütçe denk demektir. Şekildeki örnek gelir – harcama miktarına işaret eden 0gAh1 dörtgeni bir karedir. Bu karenin köşegenlerini birleştiren BD1 doğrusu üzerindeki her noktada (örneğin A noktasında) bütçe harcamaları, bütçe gelirlerine denk demektir. A noktasının BD1 üzerinde daha yukarı veya daha aşağı hareket etmesi hem harcamaların hem de gelirlerin aynı miktarda arttığını ya da azaldığını gösterir. Bütçe Dengesi doğrusu BD2 konumuna geldiğinde (örneğin B denge noktasında) bütçe gelirleri bütçe harca

Dünyada Net Hata ve Noksan

Net Hata ve Noksan Nedir? Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Çeşitli kayıt hataları veya eksiklikleri nedeniyle bu hesapların toplamı uygulamada sıfırdan büyük ya da küçük çıkar. Ödemeler dengesi, çifte taraflı kayıt yöntemine göre tutulan muhasebe sistemine dayalı bir bilanço olduğu için tanım gereği dengede olması gerekmektedir. O nedenle dengeyi sağlayabilmek için ortaya çıkan fark ters işaretli olarak “net hata ve noksan” adı altında yazılır ve böylece ödemeler dengesi dengeye gelmiş olur. Ödemeler dengesi denklemi şöyle yazılabilir: Ödemeler Dengesi = Cari İşlemler Dengesi + Sermaye Hesabı + Finans Hesabı + Rezerv Varlıklar = 0 Yukarıdaki denklemde sonuç sıfırdan büyük çıkmışsa ülkeye kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi olmuş demektir. Bu durumda aradaki fark yukarıdaki denkl

2012 Yılında Değişen Cari Açık ve Finansmanı

Ödemeler dengesi şu alt denge ve hesapların bir araya gelmesiyle oluşur: Ödemeler Dengesi = Genel Denge + Rezerv Varlıklar Genel Denge = Cari Denge + Sermaye Hesabı + Finans Hesabı + Net Hata ve Noksan Rezerv Varlıklar = Resmi Rezervler + Uluslararası Para Fonu Kredileri TCMB’nın Açıkladığı Ödemeler Dengesi Verileri Cari dengeyi oluşturan alt dengeler şöyle oluşmuş bulunuyor. Mal Dengesi (Dışticaret Dengesi ) = İhracat – İthalat = 163,3 – 228,9 = -65,6 (Türkiye’nin yurtdışına yaptığı mal satışları yoluyla elde ettiği döviz tutarından yurtdışından yaptığı mal alışları için ödediği döviz tutarını düşüyoruz ve mal ya da dışticaret dengesini buluyoruz.) Hizmetler Dengesi = Hizmet Gelirleri – Hizmet Giderleri = 44,3 – 20,3 = 24,0 (Taşımacılık, turizm, inşaat, sigortacılık, finansal hizmetler ve diğer hizmetlerin gelir ve giderleri bu dengenin içine giriyor.) Gelir Dengesi = Gelir – Gider = 5,0 – 11,7 = -6,7 (Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları, ücret ödemeleri gib

Üç Güncel Konu

Başbakan “IMF’ye borcumuzu erken ödeyeceğiz” demiş bu ne anlama geliyor? Türkiye’nin 1999 ile 2008 yılları arasında IMF ile birlikte uyguladığı stand by düzenlemeleri aşağıdaki tabloda yer alıyor: No Tarih Süre (Ay) Tahsis  (Milyon USD) Kullanım (Milyon USD) 17 1999 36 22.707 17.726 18 2002 36 19.360 17.990 19 2005 36 10.060 10.060 17,18,19 Toplam 52.127 45.776 1 - 19 Toplam 56.942 49.557 Türkiye’nin 1999 yılı sonunda IMF ile başladığı ve 2008 yılı Mayıs ayına kadar uygulaması süren 17, 18 ve 19 numaralı stand by uygulamalarıyla IMF’den kullandığı desteğin dolar olarak karşılığı 45,8 milyar dolardır. Türkiye 1960 yılından itibaren IMF ile toplam 19 stand by düzenlemesi içine girmiş ve toplam olarak 49,6 milyar dolar destek kullanmıştır. Demek ki 1999 sonundan 2008 yılının Mayıs ayına kadar IMF’den kullanılan 3