Korumacılık, Ticaret Savaşı ve ABD Türkiye Ticaret İlişkileri

Korumacılık ve Ticaret Savaşı
Korumacılık; bir devletin, kendi ulusal üreticilerini ve çalışanlarını haklı ya da haksız dış rekabetten korumak amacıyla uluslararası ticarete çeşitli yollarla kısıtlamalar getirmesi durumudur. Bu kısıtlamalar genellikle gümrük vergilerinin yükseltilmesi, ithalata kota konulması (ithalata miktar ve değer olarak limit getirilmesi), ithal edilecek malların standartlarının ülkeye özel olarak tanımlanması gibi yollarla yapılır.  

Ticaret savaşı; korumacılık uygulayarak ithalatına kısıtlamalar getirmiş olan bir ülkeye karşı başka ülkelerin de benzer yollarla misilleme yapmaları halinde ortaya çıkan durumdur. Konu korumacılıktan ticaret savaşlarına sıçradığında bu savaşa giren ekonomiler birbirlerinden yaptıkları ithalatı kısıtlamaya yönelirler ve bu hamlelerin sonucu olarak uluslararası ticaret hacmi düşmeye başlar.   

ABD’nin Başlattığı Ticaret Savaşı
ABD, tarihsel olarak dışticaret açığı veren bir ekonomidir. ABD’nin en yüksek ticaret açığı verdiği ekonomi olan Çin’e 2017 yılı itibariyle ihracatı 130 milyar, Çin’den ithalatı 506 milyar ve dolayısıyla ticaret açığı da 376 milyar Dolar tutarında bulunuyor. ABD yönetimleri zaman zaman ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) aracılığıyla karşılıklı ticarette açık verdiği ekonomilere ve özellikle de en yüksek ticaret açığı verdiği Çin’e karşı belirli ölçülerde baskı uygular. Bu baskılar Trump’ın başkan seçilmesine kadar daha çok ikili ekonomik ilişkiler ve bazen de Dünya Ticaret Örgütü (WTO) aracılığıyla yapılırdı. Bu tür baskıları tam olarak bir ticaret savaşı diye nitelemek pek doğru olmaz. Trump’ın, başkan seçildikten sonra bu baskıları sözlü olmaktan hatta WTO aracılığıyla yürütmekten çıkarıp doğrudan tek taraflı olarak uygulamaya geçirmeye başlamasıyla birlikte iş açık bir ticaret savaşına dönüştü. Bu uygulamalar iki tuhaf sonuç yaratmaya başladı: (1) Kapitalizmin, defalarca doğruluğu kanıtlanmış olan, “uluslararası ticaret artışı uluslararası refah artışını getirir” ilkesinden sapma başladı. (2) Kapitalizmin lideri olan ABD korumacılığı savunur duruma geçerken, komünist olarak nitelenen Çin serbest ticareti savunur konuma geçti.  

Trump yönetimi, Çin’e karşı başlattığı korumacılık önlemlerini Çin’le sınırlı bırakmayarak ticaret açığı verilen başka ülkelere de uygulamaya koyuldu. Bu yaklaşımının sonucu olarak Çin ve diğer ülkeler de ABD mallarına karşı benzer önlemleri uygulamaya koyunca dünya çapında bir ticaret savaşı başlamış oldu.  

ABD ve Çin’in karşılıklı uygulamalarla birbiriyle dışticaret ilişkisini tümüyle askıya aldıklarını ve her iki ülkenin bu askıya alma sonucu kaybettiği ihracatı başka bir ülkeye yönlendiremediğini varsayalım. Bu durumda ABD 130 milyar, Çin 506 milyar Dolarlık ihracat gelirinden yoksun kalmış, ABD dış ticaret açığını 376 milyar Dolar azaltırken, Çin dışticaret fazlasının 376 milyar Dolarını kaybetmiş olacaktır. Böyle bakıldığında ABD ticaret savaşından kazançlı çıkmış görünür. Ne var ki ABD’ye karşı açık veren ülkelerin, ABD’nin Çin’ e yaptığı uygulamanın aynısını ABD’ye karşı yapmaları halinde bu kez ihracat gelirlerini ve dolayısıyla refah düzeyini kaybeden ABD ekonomisi olacaktır. Bu karşılıklı kısıtlamalar sonucunda dünya ticareti ve dolayısıyla dünya refahı gerileyecek, bazı ufak tefek istisnalar dışında bütün ülkeler bu savaştan muhtemelen zararlı çıkmış olacaklardır. Bugüne kadar ticaret savaşlarında net bir biçimde kazanan olmadı. Geçmiş uygulamaların ortaya koyduğu gibi ticaret savaşları genellikle örneği az görülen bir kaybet – kaybet durumuna yol açıyor. 
  
ABD – Türkiye Ticaretinde Son Gelişmeler
ABD ile Türkiye arasında ticaret savaşı başlatacak bir durum, en azından ABD açısından, söz konusu değil. Bunu ortaya koyabilmek için iki ülkenin önce dünya ticaretindeki yerlerine, sonra da karşılıklı dışticaret ilişkilerine bakalım.

Aşağıdaki tablo ABD ve Türkiye’nin çeşitli verilerini gösteriyor (Kaynaklar: IMF, WEO Database, April 2018, USTR, US Census Bureau, TÜİK.)

2017
ABD
Türkiye
GSYH (Milyar USD)
19.390,6
849,5
Dünya GSYH'sinde pay (SAGP, %)
15,3
1,7
Mal İhracatı (Milyar USD)
1.546,3
157,0
Mal İhracatı / GSYH (%)
8,0
18,4
Mal İthalatı (Milyar USD)
2.342,0
233,8
Mal İthalatı / GSYH (%)
12,0
27,5
Dışticaret Dengesi (Milyar USD)
-795,7
-76,8
Dışticaret Dengesi/GSYH  (%)
-4,1
-9,0
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
66,0
67,2

Tabloya göre dünya GSYH’sindeki payı yüzde 15,3 olan ABD, dünyaya, GSYH’sinin yüzde 8’i kadar mal satarken (ihracat) yüzde 12’si kadar da mal satın alıyor (ithalat) ve GSYH’sinin yüzde 4,1’i kadar bu alış verişten açık vererek çıkıyor. Buna karşılık dünya GSYH’sindeki payı yüzde 1,7 olan Türkiye, dünyaya GSYH’sinin yüzde 18,4’ü kadar mal satarken, dünyadan da yüzde 27,5’i kadar mal satın alıyor ve GSYH’sinin yüzde 9’u kadar açık veriyor. Mutlak sayıları bir kenara bırakıp da oranlar üzerinden bu iki ülkenin diğer ülkelerle ile olan ticaretine bakarsak ABD’nin bu ilişkiden yüzde 4,1 açıkla çıkmasına karşılık Türkiye’nin yüzde 9 açık vererek çıktığını, yani ortada dışticaret açısından bir dengesizlik varsa bunun ABD’den çok Türkiye aleyhine olduğunu açık biçimde görebiliriz.  
  
Aşağıdaki tablo ABD ve Türkiye’nin birbirleriyle olan ticaret ilişkisini genel olarak ortaya koyuyor. Dışticaret verileri, farklı sınıflandırmalar nedeniyle, en büyük farklılıkları gösteren veriler. Aynı ülkenin farklı kurumlarının yayınladığı veriler bile farklı olabiliyor. Burada da ABD kaynaklarıyla (US Census Bureau ve USTR) Türk kaynaklarından (TÜİK, TCMB) elde edilen veriler arasında (sınıflandırma farkları gibi konulardan kaynaklanan) ciddi farklar söz konusu. Karışıklığa yol açmamak için tabloda TÜİK verilerini kullandım.

ABD - Türkiye Dışticareti (Kaynak: TÜİK)
2017
2010
Türkiye'nin ABD'ye Mal İhracatı (Milyon USD)
8.654,3
3.762,9
Türkiye'nin ABD'ye Mal İhracatı / Türkiye GSYH'si (%)
1,0
0,5
Türkiye'nin ABD'den Mal İthalatı (Milyon USD)
11.951,7
12.318,7
Türkiye'nin ABD'den Mal İthalatı / Türkiye GSYH'si (%)
1,4
1,7
Türkiye'nin ABD ile Dışticaret Dengesi (Milyon USD)
-3.297,4
-8.555,8
Türkiye'nin ABD ile Dışticaret Dengesi / Türkiye'nin GSYH'si (%)
0,4
1,2
Türkiye’nin Toplam İhracatında ABD'nin Payı (%)
5,5
3,3
Türkiye’nin Toplam İthalatında ABD'nin Payı (%)
5,1
6,6

Tabloya göre ABD ile Türkiye arasındaki ticaretten ABD kazançlı çıkıyor. 2017 yılında ABD, Türkiye’ye 12 milyar Dolara yakın mal satarken Türkiye’den 8,7 milyar Dolara yakın mal satın almış ve bu ticaretten yaklaşık 3,3 milyar Dolar kazançlı çıkmış. Buna karşılık örneğin 2010 yılıyla karşılaştırırsak Türkiye, ABD’ye karşı verdiği ticaret açığını ciddi biçimde düşürmeyi başarmış. 2010’dan 2017’ye ABD’ye ihracatın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı artarken ABD’den ithalatın Türkiye’nin toplam ithalatındaki payı azalmıştır.  

ABD’nin Türkiye’ye karşı bir ticaret savaşı başlatması için bu tablolardan çıkarılabilecek tek gerekçe Türkiye’nin ABD’ye ihracatının artmasına karşılık ithalatının düşüş eğiliminde olmasıdır. Ki bu da bir ticaret savaşı başlatmak için yeterli bir bahane değil.

ABD’nin Türkiye’ye Karşı Uyguladığı Yaptırımlar ve Türkiye’nin Misillemesi
ABD, yakın geçmişte, Türkiye’ye karşı bazıları korumacılık eylemi niteliğinde olan, bazıları ise farklı alanları kapsayan yaptırımlar uyguladı. Başka bazı yaptırımları uygulamaya hazırlandığı da ifade ediliyor. Oysa buraya kadar yaptığımız açıklamalar ve veri incelemeleri ABD’nin Türkiye’ye karşı bir korumacılık eylemine girmesini gerektirecek herhangi bir sağlam gerekçesinin olmadığını, dolayısıyla başka ülkelere karşı başlattığı ticaret savaşına Türkiye’yi de katmasının bir anlamı olmadığını ortaya koyuyor. Yukarıdaki örneği buraya uygularsak yani ABD ve Türkiye karşılıklı olarak birbirleriyle olan ticareti tümüyle askıya alsalar ve bunu başka bir ülkeye yönlendiremeseler, ABD dışticaret açığı 3,3 milyar Dolar artarken Türkiye’nin ticaret açığı o kadar azalır. Yani kaybeden ABD olur.  

Bu durumda ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasının temel nedeni olarak ekonomik veya ticari olaylar değil siyasal olaylar öne çıkıyor. Bunların içinde ABD açısından rahip Brunson’ın Türkiye’de casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış olması önemli bir yer tutuyor. Ayrıca Nato üyesi ve ABD müttefiki konumunda olan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Savunma sistemlerini satın alması da önemli nedenler arasında bulunuyor. Ne var ki Türkiye’yi bu noktaya iten de aslında ABD’nin yaklaşımlarındaki değişimler oldu.

ABD, bu siyasal gelişmeler sonucunda uygulamaya koyduğu yaptırımların ilk adımı olarak Türkiye’den ithal ettiği alüminyum ve çeliğin gümrük vergilerini iki kat artırdı. ABD, Türkiye’nin satın aldığı F-35 uçaklarının Türkiye’ye tesliminin 90 gün süreyle askıya alınmasını 2019 savunma bütçesiyle ilgili yasaya koyarak onayladı. Bunlara ek olarak iki Türk bakanın ABD ile ilgili bazı haklarını askıya aldı ve ABD’deki varlıklarını dondurdu.

Türkiye de ABD’nin bu adımlarına karşı misilleme kararları aldı. ABD’den ithal edilen 22 çeşit dayanıksız ve dayanıklı tüketim ürününe ek gümrük vergileri uyguladı. ABD’li iki bakanın bazı hakları askıya alındı, Türkiye’deki varlıkları donduruldu. Birçok Amerikan malının alımından vazgeçildi.

Bütün bu gelişmelerin sonucunda tuhaf bir şekilde ticari olmayan olaylardan kaynaklanan bir ABD – Türkiye ticaret savaşı başlamış oldu. Bu savaş, mesela ABD – Çin ticaret savaşından farklı olarak ticari olaylara dayanmadığı için çözümü de ticari alanda olmayacak. Ticari ilişkilerin siyasal sorunlara alet edilmesi ciddi bir hatadır. Çünkü ticaret, aslında gergin olan siyasal ilişkileri yumuşatan ve siyasal sorunların çözümüne kapıları açan bir alandır.   
        
Ticaret savaşlarının yaygınlaşarak devam etmesi, küresel krizden çıkmaya hazırlanan dünyayı yeni bir krize sokmak gibi bir riski de bağrında taşıyor. Varılacak nokta yeni bir küresel kriz olmasa bile tarih, büyük olasılıkla, Trump’ı bütün dünyayı zarara uğratan ABD Başkanı olarak hatırlayacak.


Yorumlar

 1. TR nin suandaki ABD ye karsi misillemeleri yerindedir. Ama kendi icindeki sorunlari cözmesse eknomide sürekli bir düzelme olacagini düsünmüyorum. Kur un 7 den 5.80 lere düsmesini zafer olarak algilamak da ayni yanlis iktisat anlayisindan kaynaklaniyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. siz bu satirlari yazarken kur 6,20 TL oldu.

   Sil
  2. Kur an itibariyla 6.33 TL oldu

   Sil
  3. şimdi de 6.03 oldu, ne alaka?

   Sil
  4. TLdeki oynaklik fiyat mekanizmasini arz talep bulusmasini bozuyor.
   Asil kriz sanirim bu!
   6.18-6.20 fiyat bandi zannediyorum ic ve dis mal ticaretinde fiyatlarin guncel saglikli olusmasinda denge bir band.

   Sil
 2. Tüccar zihniyetine sahip olduğunu bildiğimiz trump sanırım dünyada yeni bir fiyat endeksi oluşturmaya çalışıyor.�� Kim bilir belki ticarette ucuz olan değil kaliteli olan tercihi dünya sosyetesinin gündemine gelecek Böylece Çin mallarının piyasası düşecek..�� Bu arada ben sadece ev hanımıyım ekonomisit falan değilim����dilek emek.

  YanıtlaSil
 3. Hocam ülkeye dolaylı olarak yapılan yatırımlar tlye çevirilerek mi faize yatırılıyor yoksa dolar bazında mı?

  YanıtlaSil
 4. Hocam tüm bu anlattıklarınız ve son zamanlarda ard arda açıklanan tedbirlerden (dış ticaret açığı, cari açık ve enflasyonla mücadele edileceği) yola çıkarak gelişmelerin uzun süredir yaşadığımız altyapısı olmayan zenginlik ve sahte refahın sonu olduğunu söyleyebilir miyiz? Kısacası sizce yaşananlardan ders alır ve ayakları yere basan sağlam bir ekonomi olma yolunda adımlar mı atarız yoksa gerginlikler yumuşayınca biz de aynı düzende devam mı ederiz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayir son bulmadi. Arap emiri geldi. Neyin karsiliginda verilecegini asla ögrenemeyecegimiz 15 milyar Dolar gibi bir rakam telaffuz ettiler. Yandaslar 2 gündür mansetlerde taarruzda. Bir anda refah üst seviyeye cikti. Krizi atlattik. Saldiri berteraf edildi. Refah ve zenginligimiz 3 haftalik moladan sonra üölemizin en ücra köselerine kadar ulasti. Ne mutlu bize. Yasasin milli ve yerli hükümetimiz.

   Sil
 5. Sayın hocam, teşekkürler. Özellikle ekonomiden pek anlamayan benim gibiler için blogunuz ekonomik gelişmeleri takip etmekte çok yardımcı oluyor. Emeğinize sağlik. Çok merak ettiğim bir konu budur- nasıl Amerikan milli parası dolar bütün dünyanın bağımlı olduğu bir paraya dönüştü. Bir kurşun bile sıkmadan sadece kendilerin egemen hakkı olan faizle biraz oynayarak pek çok ülkenin egemenliğini felç edebiliyor gibi geliyor bana. Bu durumdan kurtuluş nasıl olabilecek. Diğer ülkeler dolar kullanmadan kendi milli paralarıyla diş ticaret neden yapamıyor? Bir gün bu konuda bir yazınız merakla bekliyorum. Saygılar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim.
   Bu konuda yazmıştım zaten. Mesela İngiltere ile ticaretimizde biz TL versek İngiltere kabul eder mi? Sabah başka, öğlen başka, akşam başka değer söz konusu. Ya da biz Pakistan'a sattığımız malın karşılığında Pakistan Rupisi kabul eder miyiz? Diyelim ki ettik, Pakistan Rupilerini verip İtalya'dan mal alabilir miyiz?Bunlara vereceğiniz yanıtlar olumluysa kendi paralarımızla ticaret yapabiliriz.

   Sil
  2. Hocam, Pakistan a mal'a karşılık mal, Euro bölgesine Euro ile, Rusya, Çin ve diğer ülkelere gene mal'a karşılık mal ile yapsak ticareti, ve bu dünyada yaygınlaşmassa Amerika ekonomisi tırtlar mı? Uçuk bir yaklaşım farkındayım ama gene cevaplarsaniz sevinirim

   Sil
  3. Devletler üstü güvencesi olan veya her devletin ortak bir paydada buluştuğu bir kripto para? çok mu uzak hocam?

   Sil
  4. Bu konuda aslında mala karsi mal yani eski caglardaki gibi takas yontemine geçmekten ziyade kendi para birimleri kullanılması karşılığında dolara olan bağımlılığı azaltir. KullanimKhacmi artnasinaakarsi da tl nin dolara ve enslasyonun dolara olan korelasyonu azalacagia kanisindayim

   Sil
  5. Hocam peki Yıllar önce keynesin önerdiği sistem uygulanamaz mı?
   Keynes,uluslararası kliring birliği kurulmasını ve ortak bir para birimi ile hareket edilmesini (BANCOR) öneriyordu.
   Son dönemde Abd'nin saldırgan tutumlarını da göz önüne alırsak ; bu konunun somut olarak Türkiye'nin vurgulanması dahilinde gerekli desteği görür müyüz? Teşekkür ederim.

   Sil
 6. Herkes resme farklı baksın lütfen. Gerçekleri farklı gösterebilirsiniz.
  Olması gerekenleri bir kavga altında gösterdiler. Zaten olması gereken bu değil miydi.
  ABD küçülme sürecine politik kararlı girdi
  Türkiyenin Ortadoğuda ki önemi sıfırlandı.İncirlik atıl bir çöplük oldu
  ABD RUSYA İLE BÖLÜŞÜMÜNÜ YAPTI.
  ABD Avrupa ile ekonomik savaşında Türkiyeyi Rusyaya servis etti.
  Trump Candostu Erdoğanı bütçeyi dengeye alsın diye kavga edermiş gibi gösterdi.Kükredi esti.
  Dedavadan biraz pahalı Türkiye yabancılara biraz daha açıldı.Küçüklü büyüklü şirketler tekrar servis edilmek üzere hazırlandı.
  Kavga sayesinde vergiler arttırılıdı.Milli gelir azalınca tüketim bedavadan (tedbirsiz)azaldı
  politik destek sağlandı. Öcü ABD
  VS. VS.

  YanıtlaSil
 7. Hocam elinize saglik.. Bir solukta okudum yine. Cok dogru tespitler. Daha önce de nacizane yazdigim gibi ABD dötünü kurtarmaya calisiyor ve bunu da yaparken hak hukuk tanimaz bir sekilde siyasi ve askeri gücünü de koz olarak kullanip 100 yildir Tüm Dünyaya dikte ettigi kapitalizmin ana kurallarini da hice sayarak utnmazca ülkelere savas acabiliyor.

  Hal böyleyken ülkemizin en yandas en yalaka medyasi biraz önce sürmansetten haberi patlattigi anlarda Dolar yine 6 TL nin üzerine tirmaniyordu.

  Haber aynen böyle…

  """Balkanlar’daki akademisyen ve uzmanlar, son dönemde yaşanan büyük baskılara rağmen Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomi modeline sahip olduğunu belirterek, “Son dönemde dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye’nin” değerlendirmesini yaptı."""

  Kim bu uzmanlar biliyormusunuz.?

  Makedon, Arnavut ve Kosovalı akademisyen ve uzmanlarmis Hocam.

  Düsünebiliyormusunuz bu haberi okuyan milli ve yerli vatandaslarimizin halini. Hadi simdi anlatin bakalimanlatabilirseniz Türkiyenin 465 milyar Dolar borcu oldugunu.

  Aninda Fetö ve chp zihniyetli vatan haini diye linc edilirsiniz.


  YanıtlaSil
 8. Hocam sizce Trump bir kez daha seçilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kesin. Adam ABD nin gelecegi icin ne gerekiyorsa yapiyor ve ülkede su anda takdir ediliyor. aksi halde 20-30 yil icinde ABD diye bi ülke kalmayacak.

   Siz olsaniz Rakibiniz olan veya olabilecek bir ülkeye 150 milyar mal satiyor, karsiliginda 500 milyarlik mal aliyorsaniz ne yaparsiniz.?

   Sil
  2. Sizin bildiğiniz gibi değil, Bu savaş sıçrayan bir şey Mahfi hoca da belirtti . Bu ticari savaştan karlı çıkan kimse yok. Trump ülkesinin yararına gibi görünse de aslında zararına işler yapıyor. Adsız17 Ağustos 2018 18:12

   Sil
 9. Hocam,yumuşak inişe geçtik mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İniş oldukça sert olacak.

   Sil
  2. Paraşütle atlamak lazım.

   Sil
  3. Hocam sert iniş derken bayramdan sonra dolar ve euroda sert bir düşüş mü bekliyoruz;açıklayabilirseniz çok yardımı olacak.Teşekkürler

   Sil
  4. Siz 9 gün tatil yaparken çıkış devam edecek

   Sil
  5. GSYH büyümesi epey düşecek.

   Sil
 10. Trump'ın bu tutumu devam ederse ,Abd ekonomisi resesyona sürüklenebilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sadece ABD değil bütün dünya sürüklenebilir.

   Sil
  2. O kadar önemli bu Trump ?

   Sil
 11. Mahfi Hocam merhaba,

  Sitede sanırım "yazdır" butonu kalkmış. Onu tekrardan ekleme şansınız olur mu?

  YanıtlaSil
 12. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dogru zavalli masum rahip ne yapmis ki.. sadece casusluk yapmis. yani senin ülken ile ilgili gizli olabilecek bilgileri birilerine aktarmis zavalli rahip. Bunda ne var ki..

   Biz ki, kozmik odalarina girildigi halde sesini cikarmamis.. ülkenin en elit akademisyenlerini, kurmay subaylarini, Genelkurmay baskanlarini terörist suclamasi ile kodese tikmis teröristlerin gizli tanikligi ile hücreye sokmus bir milletin fertleriyiz.

   Alt tarafi dini bütün bir papazcik.. birakin gitsin. bunun stresiyle yasamaya gerek var mi?

   Bu arada varsin senin Banka müdürlerin onlarin hücrelerinde cürüsün. Darbe yapan imamlar villalarda korunsun.

   Eh bu kadar da stresi ABD halki ceksin yani degil mi?

   Ebrucugum sen sen ol yazdiklarini tekrar okumadan yayinlama bacim.. ABD kendi ekonomisi cökmesin diye tüm rakipleri ile su anda kendine göre dogru olani yaparak savasiyor. Bunu gören ve bilen rakipleri de yillardir buna hazirlikli bir sekilde karsi atak yapiyorlar.

   Hic kimse senin ekonomini cökertmek icin özel bir caba harcamiyor canim. Ne Cabuk unuttun 16 yildir hergün meydanlarda ekranlarda türkiye ekonomisinin nasil bir dev oldugunu anlatanlari, 2023 te ilk 10 a girecegimizi, krizlerin nasil teget gectigini. Küresel güc, Güclü dünya lideri ile Eyyy AB eyyy ABD, Eyyy Merkel, Eyyyy hollandalari.. Nasil da kükrüyorduk.
   Bankalarimiz dahil ekonomimiz öyle güclüydü ki dünya ve özellikle Almanya köprülerimizi ve tünellerimizi kiskaniyordu.

   Et, ot, saman ithal ediyorduk ama bu sorun degildi. Dünyadan Dolar yagiyordu yandas medyanin mansetleri ile ülkemize. Seker fabrikalarinin kapatilmasini bile müjdeler vererek meydanlarda haykiranlari alkislamadik mi ebru.

   iste böyle naralar ile hicbir plan yapmazsan gelirler 3 haftada ekonomini yerle bir ederler ebrucugum.

   Her nekadar 16 yildir ülkeyi istedikleri sekilde tek parti iktidari ile yönetmis olsalar bile hep baskalari suclu olmadi mi ebru.

   ilk önce askeri vesayet, sonra Kemalist felsefe, sonra chp zihniyeti, sonra fetö, ilk önce pazarlik sonra kahrolsun pkk. simdi de dis mihraklar.

   Ebrucuk birileri 16 yildir bunlarin olacagini hep söyledi haykirdi. dinlemediler.

   Sonucta kala kala bir Devlet onurumuz.. millet gururumuz kalmisti.

   Simdi de onu…"""Tamam casusluk yapmis""" da birakin gitsin.. girisi yasaklansin.. tutuklu kalmasi gereksiz diyorsan.. seni mi kracagiz ebru Hanim. 16 yilda bizler neler yasamadik duymadik, görmedik ki..

   kahrolsun onur ve gurur diyelim kapatalim dükkani.

   Sil
  2. Ebru'nun yorumunu göremiyorum ama Adsız 18:09 çok güzel yazmışsın.

   Sil
 13. Hocam teşekkürler
  Türkiye ile ABD arasindaki diplomatik ilişkilerini ilk bozan Amerikadır.Onceki günlere baktığımızda zaten ABD nin Türkiye ye olan düşmanlığı Suriye politikasında yaptiklariyla birebir ortusmektedir hocam.
  Oyle görünüyor ki ekonomi savaşıni başlatan ABD dünkü Trump'in tweetiyle son bulmayacak.Hocam ABD tekrardan Turkiye ye yaptırım uygulaması soz konusu olursa Türkiye nin Incirlik üssünü kapatmasi gerekir mi ve kapatırsa ABD ve Turkiye arasinda ciddi diplomatik krizler oluşturur mu?

  İyi çalışmalar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İki ülke arasındaki diplomatik krizi kimin başlattığı önemli değildir. Bu krizden kimin çok zarara uğradığı önemlidir.

   Sil
 14. Faiz düşer dolar çıkar,faiz çıkar dolar düşer.

  YanıtlaSil
 15. Sayfasına hiçbir reklam almadan, tamamen amme hizmeti olsun diye, bu kadar sade ve anlaşılabilir ekonomi bilgilerini paylaşan, tarafsız, güvenilir bir başka ekonomist daha yoktur dünyada... Tek cümle ile "yüreğinize sağlık"

  YanıtlaSil
 16. Hocam kurların bu kadar yüksek olmasından dolayı düşecek ithalat ve artacak ihracatın yanında Kamu tasarrufa gitmeye başladı bile. Bu durumda ileriki dönemlerde doların 4-5 seviyelerine gelme ihtimali var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. adsiz 13.59 bu dedikleriniz guzel ve ihtimal dahilinde.
   Ancak 4-5 seviyeleri artik bir mazidir.

   Bu dedikleriniz yani ihracatin artacak olmasi Turizmde artan doviz geliri bicak gibi kesilmesi umud edilen ithalat ve son olarak kamuda tasarruf olasiligi ancak ve ancak ilerleyen zamanlarda Kurun daha yuksek seviyelere cikmasina mani olur.Kurun, mevcut enflasyon sartlarinda 8-9 gibi seviyelere gelme ihtimalini keser.

   Sil
  2. şu anda kamudaki bütün bütçeler tamamen kesildi, harcama yapacaksan maliyeden istiyorsun, acil olanlar yada vadesi gelenler hariç bir şey ödenmiyor, ödenenene de neden acil olduğunu yazman gerekiyor... Bu sene baya bir bütçe fazlası verilecek (tasarruf yapılacak - sanırım bütçe gene açık verecektir ancak fazla ek kredi olarak servis edilecek gibi...), umarım işe yarar ancak piyasaya çok kontrollü para vermek lazım zaten tl bolluğu yüzünden bunlar oluyor, ama belki artık yavaş yavaş kendimizde yapmaya başlarız artık çin malı bile pahalı...

   Sil
 17. Hocam ellerinize saglik roman gibi yazmissiniz sonunu da yüzümde bir tebbessumle okudum. Millet olarak biraz iradeli olsak bizde tepkimizi koysak yerli üretim ve tuketim acisindan çok güzel olacak. Fakat irade yok

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üretimimizin yüzde 65'i ithalata bağımlı.

   Sil
  2. sizce son kur ayarlamasi bu orani %55lere dusurebilir mi?

   Sil
  3. Mahfi bey, yukarıdaki tablonuzda da ithalatın GSYH'ya oranı yüzde 27,5.

   Peki üretimin içindeki ithalat oranı nasıl yüzde 65 olabiliyor?

   Hoş bu oran yüzde 35 olsada, cari açık rakamımız 50 milyar usd olduktan sonra değişen bir şey olmaz.

   Sil
 18. Şevket Pamuk "Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi" isimli kitabında günümüzün gelişmiş ekonomilerine sahip ABD, İngiltere gibi ülkelerin ilk başlarda geniş korumacılık politikalarıyla büyüdüğünü daha sonradan yine bu ülkelerin buyükluklerini sürdürebilmek için küresel ticaret serbestligini savunduğunu söylüyor ve ekliyor:Bu ülkeler her ne kadar ilk başlarda korumacılıkla buyüdülerse de günümüzde artık başka ülkelerin böyle bir şey yapmalarına müsaade etmezler, daha sert politikalarla karşılık verirler.
  Sız bu gorüşlere katılıyor musunuz ? Özellikle ABD müttefiki ülkelerin de Türkiye'ye karşı ticari yaptırım uygulama tehlikesi var mı?

  YanıtlaSil
 19. https://pbs.twimg.com/media/DkzFj_JW0AA1Mzy.jpg

  Düşünceniz nedir hocam bu konuda?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben komplo teorilerine pek itibar etmem. Bildiğim şey şudur: Çarşıya giderken kapını kapa yoksa hırsız girer.

   Sil
  2. Çarşıya giderken kapıyı kapatmak = Bir ülkenin borçlanmadan büyümesi. Bunu yapabilen bir ülke var mı ki tarihte?

   Sil
  3. Var. Atatürk döneminde Türkiye var. Hem de Osmanlı borçlarını ödeyerek hiç borç almadan büyüyen.
   Ama benim o deyimle kastettiğim bu değildi. Hem göstergelerin kötü, hem borcun artıyorsa, riskleri büyütmeyeceksin.

   Sil
 20. Mahfi bey, BDDK'nın swap hamlesinden sonra çıkan haberler biraz kafa karıştırdı.
  Bu haberlere göre: açığa TL satıp dolar alan yabancı bankalar,Londra'daki para piyasasından TL alıyorlarmış,swap işlemlerine kısıtlama gelince TL ihtiyacı yaşanmış.Birşeyi açığa satmak için elimizde bulunmasına gerek yok,bu bankalar neden TL alıyorlar?

  YanıtlaSil
 21. Hocam merhaba,ABD ile olan sorunlarımızın en önemlileri rahip ve s-400 diyorsunuz ama bence abd nin suriye politikası ve de pyd/ypg/pkk ile ilişkileri destekleri,ve türkiye nin bunlara karşı siyasi tavrı da etkiler.

  YanıtlaSil
 22. Sayın Eğilmez,

  "Medyascope.tv" adlı internet üzerinden yayın yapan, bağımsız bir platform var.

  Yayınları sadece "periscope"ta ve "YouTube"da mevcut. Herhangi bir şirketle bağı yok, uydu üzerinden kanal açmak için RTÜK kapsamına girip lisans alma niyetleri de yok.

  Bağımsız kalmak için, sadece Google'ın reklam mekanizmasını, "patreon" adlı rızaya dayalı ödeme (bağış) sistemini ve bir takım sivil toplum kuruluşu + vakıflardan aldıkları fonları "Medyascope.tv"yi ayakta tutmak için kullanıyorlar o kadar.

  Bu platformda belirli periyotlarla, Ali Ağaoğlu, Şant Manukyan, Özgür Altuğ ve Murat Sağman ilk sırada olmak üzere, sık sık konuk da çağırarak "ekonomi sohbetleri" isimli 98-99 tane yayın yaptılar, bayramdan sonra da devam edecekler.

  Siz her ne kadar emekli olsanız da, meşgul birisiniz.

  "Ekonomi sohbetleri" programının daimi üyesi olmanızı çok isteriz, ama zaman uyumsuzluğu ve meşguliyet sebepleriniz buna izin vermeyebilir.

  En azından, "her ay iki kez" olmak üzere bu programa düzenli olarak katılıp bizlerin (okuyucularınızın) özlemini gidermeniz mümkün mü?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim ilginize. Ama ben bir süre medyada olmayacağım. Sadece kendi bloğumda yazı yazacağım.

   Sil
  2. Hocam elinizden öpüyorum, güzel bir örneksiniz.

   Sil
 23. Hocam, özgür ve bagimsiz Merkez Bankamiz,

  Beklenti anketinde dolar/TL beklentisi yıl sonu için 4.83'ten, 5.97'ye 12 ay sonrası için beklenti 5.06'dan, 6.29'a cekmis.

  Özellikle son 1 yildir hicbir beklenti anketini tutturamayan Merkez Bankamiz su andaki durum itibariyle 5,97 yi tutturabilir mi.?

  Bir de neden 5,97... neden 6 TL degil. yoksa 5,97 kulaga hos mu geliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biliyorsunuz bu anket MB'nin yaptığı ve piyasa aktörlerinin yanıtladığı bir anket. Yani MB'nin kendi tahminleri değil.

   Sil
  2. Siz 5.99TL yazmadığına dua edin.

   Sil
 24. Mahfi Hocam yine bizleri aydınlattınız bu guzel yazınızla ,Tesekkur ediyorum

  YanıtlaSil
 25. Bilgisayar başında bir memurun milyarlarca doları birkaç saniyede yaratabildiği bir ülke ile olan karşılaştırmaya itiraz etmek lazım diye düşünürüm. Özellikle o para birimi baz alınarak yapılan karşılaştırmalara güçlü itirazlarda bulunmak gerekir. ABD rezerv para ülkesi olmakla, elindeki bu güçle kimse ile karşılaştırılamaz olmaktadır. "Dış Ticaret" açığı ABD için manalı değildir. Belki amerikalılar için kendi durumlarını gösterse de başkaca bir şeyde göstermez. Örneğin ABD Türkiye'nin tüm üretimini alsa ne verir? Cevap: Hiçbirşey, FED merkezinde masa başında klavyeye parmak basmanın ne maliyeti olabilir ki?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz de TL karşılığı Dolar basabilirsiniz. Verin TL'yi bankanıza anında Dolara çevirsin.

   Sil
  2. Merhaba hocam
   Neden TL karşılığı dolar bassın Amerika. Buradaki söylediğinizin mantığı nedir?

   Sil
  3. Ben de yukarıdaki Unknown arkadaş gibi düşünüyorum sonuçta ABD'nin Türkiye'ye olan borcu dolar şeklinde ve karşılıksız dolar basarak gayet de Türkiye'ye olan açığını kapatabilir ve bu doları ne kadar etkileyebilir ki?

   Ha dolar olarak borçlu olmadığı ülkeler için böyle bir şey yapamayacaktır orası doğru.

   Sil
  4. Hocanın demek istediği Türkiye kafasına göre TL basamayacağı gibi ABD'de basamaz. Yoksa para pula döner

   Sil
 26. Hocam bu küresel ticaret savaşında Türkiye-Çin-Rusya ortaklığı olursa Amerikanın ekonomik göstergeleri ithalat-ihracat oranları nasıl olur ve doların ekonomideki konumu nasıl değişir.Teşekkür ederim hocam iyi günler.

  YanıtlaSil
 27. Hocam öncelikle saygılarımı sunarım. Kusura bakmazsanız ben önceden yazdığınız bir yazınız için yenice aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. İngiltere'ye altınlarımızı ilk ne zaman gönderdik biliyormusunuz acaba? Ben küçük bir araştırma yaptım ama bulamadım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarihini hatırlamıyorum ama benim bildiğim Osmanlı'dan beri (Osmanlı Bankası MB görevi yaptığından beri) altınların bir kısmı İngiltere MB'de tutuluyor.

   Sil
 28. http://www.diken.com.tr/ekonomik-savasa-nefer-yok-erdoganin-cagrisina-ragmen-doviz-mevduati-artti/

  YanıtlaSil
 29. Mahfi hocam, Noktaları bin ayırıcı olarak Kullanılmasında Hata var.. Örneğin türkiye’nin ABD’ye mal ihracatı 8654 milyar usd değil de 8.6 milyar usd olarak ele alınmalı. Gshy ye oranı da bu şekilde denk gelmekte.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hata milyon yazacağıma milyar yazmamdan kaynaklanmış, düzelttim, uyarı için teşekkür ederim.

   Sil
 30. Hocam merhabalar , Türkiye'nin 2010'dan bu yana Abd'den ithal ettiği ürünlerin azalmasındaki temel etken Çin'in ekonomide ciddi bir küresel gelişme göstermesi , dolayısıyla dünya piyasalarının yavaş yavaş Çin'e kayması aynı Türkiye'de olduğu gibi diyebilir miyiz ? Birde Abd'nin ticaret savaşına girdiği ülkeler Çin yuanının konvertibilitesini arttırmaya çalışıyorlar. Bu adım katkı sağlar mı ?

  YanıtlaSil
 31. Hocam, bir yerde okumuştum. ABD 1945 te II, dünya savaşının galibi ve baskın ülkesi olarak çıktıktan sonra bugünlere, ihracata dayalı ekonomik büyümesiyle değil sadece askeri gücü ve dolar basmasıyla ve dünya ticaretini (öncelikle petrol) dolara endeksli hale getirmesiyle gelmiş. Hatta Suudilerle anlaşma yapmış, seni ben korurum teknolojini sağlarım ama bir şartla petrolü dolarla saticaksin demiş. Saddam'ın devrilme nedeni, aslında, Saddam'ın petrol satışını Euro'ya çevirme istegiymis. Özetle, dünya ticareti dolardan ayrıldığı an Amerika tarih olurmuş, sadece dolar basan ve askeri gücü olan bir ülke...bu görüşe yorumunuz nedir? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teknoloji? Apple milyonlarca cihaz satiyor, google - android, facebook, instagram, twitter? Boeing? Digerleri? Yaptigi ihracati sadece elle tutulur emtia diye dusunmemek lazim. En basitinden, her mcdonalds hamburgeri Amerikaya ne kadar para sagliyor? Senin kaynaklarini sana satip, para kazanmak..

   Sil
 32. Merhaba Mahfi Hocam, yazinizi büyük bir iştah ile okudum, elinize sağlık çok teşekkür ederim.

  Tek bir soru kafama takıldı. ABD ile yaşanabilecek olası bir ticaret savaşında sayısal verilere dayanarak Türkiye'nin karlı çıkacağını yazmışsınız fakat bu hesapta ithal-ihrac edilen ürünlerin niceliğindense niteliğinin konusulmasi gerekmez mi? Türkiye 3 milyar dolar ticaret açığını kapatacak olsa bile ABD den ithal ettiği yüksek teknoloji ürünleri olmadan ne kadar dayanabilir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tam olarak onu kastetmedim. ABD'nin bu savaştan elde edebileceği bir kazanç olmadığını anlatabilmek için öyle yazdım. Yoksa yazının her tarafında bu tür savaşların bir kaybet - kaybet savaşı olduğunu yazdım zaten. Öte yandan ABD'den savunma araç ve gereçleri dışında alınan her şeyi başka ülkelerden alma imkanı da var sanırım.

   Sil
 33. TL karşısında değer kazanıyormuş Suriye Lirası. Suriye Lirasına yatırım yapmayı düşünüyorum ne dersiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Topraklarina Baris gelen bir ulkenin parasi kiymetlenir.

   Sil
  2. Derinliğini bilmediğiniz suya balıklama atlamayın derim. Bu tür hataya düşüp felç olmuş çok kişi var.

   Sil
 34. https://pbs.twimg.com/media/Dk0e8gHXgAEBgz0.jpg

  Hocam dış mihrak bu muymuş hiç böyle hayal etmemiştim ben?

  YanıtlaSil
 35. Banka kredi vermeyi kesince bankaya küsmek gibi bu olaylar sonrasındada başka bankadan kredi alırım tehdidi ama gerçek olan banka verdiği kredilerin karşılığı risk fazlalaştığı için yeter artık daha yatırım yapma senin yatırımların geçici bu şekilde devam edersen kredi sürekli büyüyecek ve ödeyemez duruma geleceksin demektir.
  Ekonomist olmaya gerek yok aldığın karşılığı yine kredi alıp sürekli borçlanıyorsan ve dünya ekonomik olarak korumacı bir politika izliyorsa ozaman sende yavaşlamayı bilecen. bu kredileri alırken bu oyunarın yapılacağını bilerek alıp harcayacaktın ama malesef 2000 sonrası doğan nesil tüketim nesli yapıldı bakalım bu nesli nasıl ikna edeceksin yokluğa yada yavaşlamaya işte asıl sorun ozaman başlayacak kim daha çok veriyorsa oraya yönelim başlayacak.
  Siyasi hata sonucu gelinen nokta bu ama kimse sorumluluk almamak için bize oyun oynanıyor diyor halbuki kredi verirken zaten oyun başlamıştı ozaman bu sorunu dile getiren nice insan AB ile ABD ile ilişkilerimizi bozamazsınız siz dünyadan kendinizi soyutlayamazsınız artık dünya küresel ve global bir ekonomik sistemde denildi evet ama buna itiraz eden Necmettin erbakan bu kredi karşılığı sizi borçlandırırlar sonra faizleri yükseltip parayı isterler zor duruma düşünce ne yapacaksınız demişti.
  Yap-İşlet-Devret modeli yeni sömürü düzeni ismimin adıdır bu düzende devlet kaynakları belirli garantiler karşılığında özel sektöre devredilir ve özel sektörün zarar etmesini önlemek için bunlara döviz karşılığı müşteri garantisi verilir buna Yap-İşlet-Devret değil sömürme denilir demişti.
  Bunlar yıllar önce söylendi biz şuan söylenenleri yaşıyoruz siyasi idare ise bu yanlışların hepsini yaptı maşallah şimdi ekonomimiz iyi diyorlar ama ilginç sürekli kredi paketleri açıklanıyor yapılandırmalar açıklanıyor bakan çıkıp ekonomimiz iyileşmeye başladı diyor demek ki kötü ki iyileşme başladı yalan mı.
  İnsnlar borca esir edildi kağıt basılıp sözde kredi verildi. Gerçek bize yol yapmamız için kredi verildi, araba satmaları içim kredi verildi, Ev yapmamız için kredi verildi, hepsi ölü yatırım getirisi yok götürüsü çok ama malesef fabrika arge üretim yok daha kötüsü Dünya bilgi üretirken ve bilgi üretecek insana yatırım yapılırken biz elimize betonları alıp yeriz yada değerinin çok fahiş üzerinde fiyata satmak için kırk tane yalan söyleriz ama sonuçlardan kaçınamayız hepimiz betonun ve ölü yatırımın ne olduğunu öğrenecez.
  Türkiyedeki mesleklere bakın hepsi aracı kurum hizmet sektörü ve üretmeyen işler esas olan ise dünyada her yeni ürün yeni teknoloji çıkacağı zaman ekonomik bir dalga çıkarılır yeni krediler ve yeni teknolojilerini bize satarlar bizde sürekli teknolojiyi bilimi yakalacaz sanırız aslında biz yeni çıkan ürünlerin sadece tüketicisi ve hamalı oluruz.
  Emin olun artık akıllı telefonlar laptop bilgisayarlar tarih olacak yerini yapay zeka teknolojiler alacak ve bunun hazırları yapılıyor. Elektirkli araçlar teknolojinin sanayiye fazlasıyla girmesiyle artık bizim gibi ucuz işçiyede ihtiyaçları kalmayacak. Trump bizden önce birçok ülkeye aynısını yaptı kuzey kore, çin, Rusya, İran, Suudi arabistan, Mısır, Suriye gibi örenekler bizden önce bu dalgayı yaşarken biz sadece iyiyiz diyorduk onlarada dünyaya entegre olun diyorduk fakat bize yapılınca ağlıyoruz ABD bize saldırıyor kötü ABD falan halbuki ABD hiçbir zaman iyi olmadı zaten artık dünya süper gücü ABD kapitalist düzenin en büyük sömürücüsü bunu anlamak istemeyenler anlasın beynine soksun. Kısaca sömürüldük ama kimse kabul etmiyor hep biz iyi yaptık yalanı devam ediyor.

  YanıtlaSil
 36. ABD den kopmamız bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Bu süreç içerisinde iki tarafta zarara uğrar ama Türkiye tabi ki daha çok etkilenir ta ki yeni ABD’sini bulana kadar. Rahip felan paranın görünen yüzü hocam diğer yüzünde Çin’in ticaret yollları Rusya’nın füzeleri ve tabi ki bop var...

  YanıtlaSil
 37. ABD'nin Halk Bankasına 50 milyar dolar gibi bir ceza kesmesi mümkün mü sizce? ABD Fransız bankasına 9 milyar dolar ceza kesmişlerdi mesela yaptırımları deldiği için.

  YanıtlaSil
 38. Artik düğünlerde 1 dolar yerine 5 TL atacaz. Hüloooğ Neden mi çünkü milli paraya döndük.

  YanıtlaSil
 39. Hocam iyi günler. Türkiye iktisat tarihine baktığımda serbest ekonomiye geçme denemelerimizin hep olumsuz sonuçlandığını, sonunda kriz ve ardından darbeyle tekrar korumacı politikalara geçiş yapıldığını görüyorum. Tabii bu çok kabaca bir yargı oldu ama bunun sebebi hep söylenen "Yapısal Reformlar" yapılmadan ekonomide değişiklik yapmaya çalışmamız mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen öyle. Başarılı olduğumuz tek dönem 1923 - 1940 arası. Orada yapısal reformlar var.

   Sil
 40. hocam sizce manipülasyonlar olmasa Türk lirasının gerçek değeri nedir?

  YanıtlaSil
 41. Hocam bazı haber kanallarına gore TL ye yurt dısinda cok talep varmiş...Maniplasyon mudur, algı operasyonu mudur, haber midir, havuz mudur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam yeni yazılarınızı merakla bekliyorum. Verdiğiniz yaralı ve aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ediyorum.

   Sil
 42. Hocam merhaba,
  Bu sayfanızdan verdiğiniz bilgileri youtube üzerinden de izleyebilecek miyiz. Kesin bir şey var ki bu yaptığınızı yapan başka kimse yok (ben bilmiyorum). Yabancılarda var. Youtube üzerinden özellikle Hintlilerin finansın hemen her alanında videoları var. Bir de ciddi kurumlar için sınavlara hazırlanıp da sizi takip etmeyen yoktur herhalde. Mahfi Eğilmez dışında kimi takip ediyorsunuz gibi konuşmalar mülakatlarda geçiyor.
  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şimdilik böyle bir projem yok. Bolgda yazmaya devam.

   Sil
 43. Hocam merhaba, son günlerde Katar’ın yapacağı yatırım haberi servis ediliyor. Katar’ın ekonomisi bu kadar güçlü ise kırılgan beşli içinde ne arıyor? Yada henüz ekonomilerinin kırılgan olduğunu idrak edemediler mi? Saygılar...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanıtlanamayan haklı sorular. Sanırım Katarlılar yüksek faiz nedeniyle paralarını bizde mevduat yapacak.

   Sil
 44. hocam, korumacılık artmaya başladığına göre muhtemelen dünya eko-politik olarak yeni bir soğuk savaş dönemine giriyor. fakat bu sefer soğuk savaş iki kutuplu değil de çok kutuplu olacak gibi görünüyor ne dersiniz?.

  YanıtlaSil
 45. Hocam yaptığınız yorumlara katılıyorum. Ancak bu süreci bir savaş olarak nitelendirmemek gerekiyor. Trump ve Abd'nın verdiği çok açık bir mesaj var." Bütün dünya ülkeleri iktisadi anlamda belirli bir olgunluğa ulaşmalarını artan ticaret hacimlerini zenginliklerini ve refahlarını dünyanın ve ticareti güvenliğini sağlayan bir devlete borçlular. Bu devlet ki güvenlik acısından nato bm ve bunun gibi organizasyonların başını çekiyor kriz coğrafyalarında aktif rol üstleniyor yani ticaretin sürmesi için gerekli güvenlik önlemleri için dünyanın en fazla harcayan ülkesi oluyor. Dostlugumuzu mu istiyorsunuz? Güvenli ticaret mi istiyorsunuz? Krizden uzak bir piyasa mi istiyorsunuz? O halde kendinizi bize borçlu hissedin ve borcunuzu hemen ödeyin. Hemen çünkü yıllarca bütün bu hizmeti ödeme yapmadan kullandınız. Ve artık ödeme zamanı..."

  YanıtlaSil
 46. Sevgili üstat,

  İniş çok sert olacak cümlenizi biraz daha açarsanız çok sevinirim.

  Çok selamlar

  YanıtlaSil
 47. Merhaba Sayın EĞİLMEZ;

  Trump'ın nasıl bir kişilik olduğunu ve ülke yönetiminde nelerden etkilendiğini daha iyi anlamak için, Michael Wolff'un "ATEŞ VE ÖFKE" kitabını öneririm. Bu günlerde aldığı karaları anlamamıza yardımcı olacaktır.

  Saygılarımla;

  Cengiz ÖZGÜLE

  YanıtlaSil
 48. Yabanci katmadegerin isciligini yaparak kalkinan ekonomi yok ,bana sorarsaniz isciligi disarda yaptirarak kendi urunlerimizi ithal etmek daha karli dusunceleriniz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İşçiliği dışarıda yaptırabilmek için bir buluşunuz olmalı. Aksi takdirde buluşu olanlar işçiliği size yaptırır.

   Sil
 49. Hocam bir de Mete Yararin desigi gibi yunanistan in kredi notunu israrla yukseltiyorlar bu sizce ekonomi mi siyaset mi ,dusunceleriniz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yunanistan dipten toparlanmaya başladığı için notu yükseliyor, biz ise inişteyiz. İkisi çok farklı. Meseleye statik olarak değil dinamik olarak bakarsanız daha net görülebilir.

   Sil
  2. Yunanistan ister kabul edilsin(ki ediliyor takdir ediliyor) ister edilmesin tum verileri her gecen gun duzeliyor.
   Butce acigi ve Cari acik problemlerini uzun zamandir duzelttiler.
   Hic kimsenin istegi olmadan hem butce dengesi icin hem cevre icin Konaklama vergisini kendi insiyatifleri ile 2018 basindan beri uyguluyorlar buda butce dengeleri icin yeni ve guclu bir kaynak
   Enflasyon sorunlari zaten yok enflasyonu diger euro ulkelerinden haylice dusuk bu aradaki enflasyon makasi da euro bazinda ulkenin rekabetini verimliligini arttiriyor
   Ayrica mecliste kurtarma paketi sonrasi uygulanmasi dusunulen yabanci yatirim kaynak Altin vize uzerine yaptiklari kendi insiyatifleri ile cikardiklari yeni yasa ile ekonomiye yeni bir doping saglayacklar.
   Tek sorun issizlik Yunanistanda o da dusme egiliminde

   Zannediyorum Yunanistan boyle giderse 2020 sonbaharinda Krizden komple cikmis olacak. Dolayisiyla Yunanistanin Kredi notunun yukselmesi supriz degil. Ortada begenelim begenmeyelim bir gayret var

   Sil
 50. Hatta ayrı bir yazıda değerlendirseniz..

  YanıtlaSil
 51. Bugün hayretler icerisindeyim.. okuduklarima inanamadim. Rüya mi acaba?

  Sayin cumhurbaskanimiz neler söylemis..

  "Ayağımıza pranga vurmaya çalışıyorlar. Buradan bir kez daha haykırıyorum başaramayacaksınız çünkü biz Türk Milletiyiz. Birileri kurla, dövizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki, oyununuzu gördük, meydan okuyoruz. İman varsa, imkan da vardır. Milletimiz nice ihanetleri, tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz"

  inanilir gibi degil.. birisi bunun gercek olduguna inandirsin..

  30 yildir siyasetin icinde.. 16 yildir ülkeyi yöneten Tayyip Erdogan """"Biz Türk Milletiyiz"""" dedi.

  Evet evet.. Bizim ""TÜRK"" milleti oldugumuzu haykirmis. bize Türk dedi..

  Yoksa yine büyük bir sorun mu var.. Türkleri hatirladi. yok yok .. icinden geldi, öyle dedi galiba..

  Yoksa Türklere yine birseyler mi hazirlaniyor. cosku ve Mehter zamani mi..?


  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Daha önceden de biz Abraham milletiyiz diyordu. Baktı ki ekonominin batış sebebinin ABD olduğu hikayesini Abraham milletinden başkası yutmuyor, Türk milletinden medet ummaya başladı. Yakında ne mutlu Türk'üm diyene derse şaşırmayın.

   Sil
 52. Hocam herkes kura takilmis . Faiz aldi basini gitti .
  Zaten % 20 faiz ortaminda 5 TL olan kur yil sonu 6 TL demektir .
  Faiz % 30 olursa 5 TL olan kur yil sonu 6.5 TL demektir .
  Birinin asagida birinin yukarida kalmasi mumkun mu ?

  YanıtlaSil
 53. Hocam,

  ABD'nin dış politikalarının Trump'ın keyfine göre düzenlendiğini mi düşünüyorsunuz? Öyle ise yanılıyorsunuz.

  ABD'nin dış politikalarını Senatörlerin, meclisin, gizli servisin, askeriyenin yada çeşitli düşünce gruplarının kararlarına göre de yönetilmiyor.

  Buradaki en temel faktör elde ettikleri bilimsel ve teknolojik güç.İkinci dünya savaşından beri en parlak beyinleri bünyesinde toplamak için büyük çaba sarfeden ABD, şu anda bir teknoloji patlaması yaşıyor.ihtiyaç duydukları bütün üretimi ülke içine alacak teknolojiye ulaştıkları için bu yönde çaba harcıyorlar. Çinle olan ticaret savaşı teknolojik gelişmelerinin doğal sonucu.


  YanıtlaSil
 54. Hocam söyle bir görüs de var.

  "Yurtdışı kurumların TR raporları çok kritik bir hata yaparak; Türkiye'nin enflasyonist gidişi durdurmak için faizleri arttırmasının çare olduğunu pompalıyorlar.
  Şu anda enflasyon talep kaynaklı değil maliyet kaynaklı; faizleri arttırmakla çözülmez; aksine kötüleştirir."

  "Batı'nın ortodoks parasal politika dayatmacılığı AKP'nin akıldışılıkları ile yarışacak boyutta.
  Yunanistan'ı sürükledikleri sarmala bizi de çekmeye çalışıyorlar.
  Bu sarmaldan sıradışı ve akılcı politikalarla çıkılır; ortodoks para politikaları ile değil."

  "S&P de, gelecek yıl Türkiye için resesyon (durgunluk) öngörüyor. Ayrıca önümüzdeki 4 ay için enflasyon tahmini yüzde 22 seviyesinde olacak diyor."

  Hocam bu cok kötü bir öngörü. Ne dersiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Son derecede yanlış bir yaklaşım. Faiz karşıtlığı işi akıl dışılığa kadar getirdi. MB faizi artırmadı da ne oldu? Piyasada faiz yüzde 25 oldu zaten.

   Sil
  2. enflasyon uzun süre yüksek seyredecek gibi duruyor faziler o nedenle yüksek, ilk olarak dolar nedeniyle üretim enflasyonu (zaten tüfeden oldukça fazla), sonrasındada ertelenmiş tüketim nedeniyle talep enflasyonu oluşacaktır, tahminim enflasyonun eğer gaza devam deniyorsa(100 günlük programda öyle görünüyor) gelecek 3-6 ay içinde %28-32 aralığına geleceği ve eğer düşürülmesine karar verilirse en az 2 yıl süreceği (%10'un altına gelmesi) gibi bir şey söylüyor teknik analiz. Keşke babacan dinlenmiş ve kredi büyümesi %100'de kesilmiş olsaydı, ama inşaat lobisi maalesef kendi sağlığı için fazla büyük.

   Sil
  3. Pekiyi böyle bir durumda insaat sektörü ne olur.? Bir patlama bekliyormusunuz?

   Sil
 55. Mahfi bey

  Evinizdeki herhangi bir musluk bozulduğunda, bizzat kendiniz mi tamir ediyorsunuz, usta mı çağırıyorsunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben tamir ediyorum, elimden gelir o işler.

   Sil
  2. Hocam denizciliğiniz de var mı? Tekneniz var mı? Balıkçılıktan anlıyor musunuz?

   Sil
  3. Ama Mahfi bey, bir ustayı tamir için evinize çağırMAyarak:

   1. Hem telefon açıp operatöre ödeme yapmadığınız için (çünkü ustayı arayıp musluk sorununuzu anlatıp alacağı ücreti öğreneceksiniz ve evinize ne zaman geleceğini soracaksınız, bu telefon görüşmesinin masrafını da siz ödeyeceksiniz),

   2. Hem onun (sizin evinize varmak için) ulaşım masrafı yaparak akaryakıt istasyonuna ödeyeceği parayı mahrum ettiğiniz için,

   3. Hem tamir esnasında kendisine ikram edeceğiniz çay, soğuk içecek vb.'lerinin masrafını yapmadığınız için,

   4. Hem de tamir için gösterdiği emeğin karşılığı parayı ödemediğiniz için, ülkemizin GSYİH'sine katkı yapMAmış oluyorsunuz.

   Türkiye'nin GSYİH'sine yapMAdığınız katkıdaki bütün bu zincirin farkında mısınız?

   Sil
  4. Sen tamirciyi bosver. Seninki haftalardir döviz ve Altinlarinizi Yastik altindan cikarin milli paraya dönün cagrisi yapiyor.

   Sen bu cagriya uydun mu? Dolar olmus 7 TL. Sen hala Dolari düsürmek icin bu uygulamayai YapMAdin mi yoksa.?

   Dolarin her Kurus yükselmesi senin GSYIH ine ne yaptiginin farkinda degilmisin.?

   Sen böyle yapMAzsan Dolar nice olur.

   Sil
 56. Olayları sayısal verilere indirgeyerek, nicelik üzerinden belli sonuçlara varmamız olası. Ancak; olayları gerçek nedenleriyle birlikte değerlendirdiğimizde anlayabiliriz. John Nash’in ülkesinde böyle kaybet-kaybet ilişkisi vb. hatalara izin verileceğini sanmıyorum.

  Türkiye uluslararasında geçerli değerler üretmek istiyorsa, elbette gelişmiş ülkelerle ticaret yapacaktır. Avrupa ile Amerika arasında seçim yapmak gibi bir lüksümüz yok.

  Türkiye’nin handikapı bunu, gelişmemişliğin sembolü olan komprador burjuvazi ve buna sonradan eklemlenen Anadolu ağalarıyla yapmaya çalışıyor oluşu. Dolayısıyla sorun yurtiçinde bölüşüm sorunudur ve siyasaldır.

  YanıtlaSil
 57. Mahfi hocam selamlar,

  Bu konuyla alakasız ancak sayfanızdaki makro ekonomik göstergeler tablosunu inceliyordum. Kısa süre GSYH icin 2018'de 3400 milysr tl civarında iken , şimdi 3750 milyar tl olarak güncellemişsiniz. Bu fiyat artışlarından kaynaklı bir durum mu yoksa sebebi nedir?

  YanıtlaSil
 58. Hocam Tcmb borclanma faizi %20, mevduat da bu civarlarda sanirim, bankalarin kredi faizlerinin 30%'un ustunde oldugu söyleniyor. Bankalar kredi faizlerini neden bu kadar yukseltti maliyetleri ortalama 20%'lerdeyken, maliyetlerini yukselten baska ne var?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dövizin maliyeti. Şu açıdan da bak, belki sen öyle davranmazsın ama, döviz artış oranı mevduat faizinin üstünde ise, hangi artış oranını uygularsın borç verirken?

   Sil
  2. Hiç anlamadim.

   Sil
 59. Sayın Hocam hem hobi amaçlı hem ekonomi okur yazarlığı adına sizi ve Atilla Yeşilada'yı yakından takip ediyorum. Her ikinizede çok teşekür ediyorum. Bu süreçte fazla zarar görmememi sizlere borçluyum.

  Gördüğüm manzara şu :

  -Ekonomimiz derin bir uçurumdan aşagı doğru gidiyor. Önleyici tedbirler alarak bunu yavaşlatmak ve düzeltmek mümkün, ancak siyasi iktidar her nedense bu tedbirleri almamak için diretiyor.

  Size naçizane sorum ise şu : Siyasi iktidar bu tedbirleri kendi çevresine yakın müteahhit iş adamlarını korumak için mi almıyor. Eğer onlar için yapıyorsa üretim yapan ve ithalat-ihraç gerçekleştiren şirketlerin batmasını göze alabilir mi ?

  YanıtlaSil
 60. Ak parti kongresini takip ediyor musunuz?

  YanıtlaSil
 61. Üniversite mezunu iki gencin arkadaşlarıyla birlikte çektiği senaryosu sağlam 36 dk.'lık, işsizlik süreçlerini anlattığı harika bir video yayınlandı Mahfi hocam.

  "Bukalemun Sanat" çatısı altında YouTube'da herkes izleyebilir:

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Doğukan (Asıl adı: Fırat Çetin)

  İşletme Mezunu Sercan (Asıl adı: Fahri Karaçay)

  Filmin adı: Kariyer-i Net

  https://www.youtube.com/watch?v=1EDtNSAcbVY

  Mahfi hocam sizin için sakıncası yoksa, bu videoyu twitter hesabınızdan da paylaşır mısınız?

  YanıtlaSil
 62. Hocam Türkiye için resesyon öngörünüz var mı kısa süre içinde ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Son çeyrek ve 2019'un ilk çeyreği olabilir.

   Sil
  2. bu çok büyük zarara yol açar mı hocam ?

   Sil
 63. Hocam çalıştığınız üniversiteleri hangi kritere göre seçiyorsunuz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne yapacaklarına, nasıl bir yüksek lisans programlarına bakarak ve öğretim kadrosuna bakarak.

   Sil
 64. Sayın hocam BDDK nin swap hamlesi ile kuru dizginlemede bir miktar başarılı oldugu görülüyor fakat bu durumun yaratacagi dezavantajları yok mudur? Mesela bankacılıkda likidite sorunları gibi..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Olmaz olur mu? Bir sürü yan etkisi var, yavaş yavaş çıkacak.

   Sil
 65. Merhabalar hocam kaleminize sağlık.

  Dikkat çekmek istediğim bir husus var; ABD'nin ithal ettiği ürünleri(demir-çelik, otomotiv, elektronik, vs.) ikame etmesi (teknolojik anlamda) mümkün, fakat ihraç ettiği ürünlerin (özellikle internet teknolojileri ve yazılım ürünleri) ikame edilmesi pek kolay değil ve kısa vadede de mümkün gözükmüyor. Bunun ABD'nin fevri korumacı politikalarında sırtını yasladığı bir koz olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
  Kısa bir bakışta:
  -Akıllı telefon işletim sistemi pazarının tamamı (Ios , Android),
  -Sosyal medya şirketlerinin çok büyük kısmı (Facebook, Twitter vs),
  -Arama motoru pazarının çok büyük kısmı (Google, Bing),
  -Masaüstü işletim sistemi pazarının büyük kısmı (Windows),
  -Masaüstü işlemci pazarının tamamı (Amd, Intel),
  -Veritabanı yazılımlarının büyük kısmı (Oracle, MSsql, IBM ),
  gibi..

  Bahsettiğim bağlamda Avrupa'nın bağımlılık durumu Çin'den daha da kötü. Bizimki hepten fecaat zaten.

  YanıtlaSil
 66. Trump sadece atıp tutuyor, icraat sıfır. Sizce bu savaşı kazandık mı ,tehlike geçti mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hee haklisin.. Trup atip tutuyor icraat sifir..

   Seninkiler de 16 yildir sirf icraat. sonuc 3 haftada Dolar 7 TL..

   Sil
  2. Adsız 15:12, ''seninkiler'' derken neyi kastediyorsun. benim siyasi görüşümü nasıl anladın. Nedir bu önyargı? senin gibiler yüzünden akp 16 yıldır iktidarda.

   Sil
  3. Savaş kelimesi ile ekonomi bilmiyorum yan yana bile gelmemesi.
   Savaş dediğiniz sey; bilimsel verilere ve küresel sistemin gereklerine aykırılığın sonucudur.

   Minarenin kilifidir.

   Görünen köyün tabelasidir.

   Akıbete ön almadir.

   Ama savaş felan degildir. Savaş olsa duramazdiniz.;)

   Sil
 67. Sınırlardan mallar geçmezse askerler geçer. -Frederic Bastiat

  YanıtlaSil
 68. Merhabalar hocam. Son bir hafta içinde BDDK ve Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin dolar/tl kuru üzerindeki etkileri ve ileride görebileceğimiz olası yan etkileri hakkında görüşleriniz nelerdir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Her şeyden önce Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik sıkıntıların asıl nedenleri ekonomik olmanın yanı sıra dış politikadan kaynaklanıyor. Bu sorunları çözmeden ekonomiyi toparlamak kolay değil. İkinci olarak bu önlemlerle piyasa faizi (gösterge faiz) yüzde 25'lere oturdu. MB istediği kadar faizi düşük tutsun bu kurun getirdiği faiz % 25. Hem yüksek kur, hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla bir ekonomi uzun süre iyiye gidemez. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinde hızlı bir düşüş yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Türkiye'nin bu girdaptan kurtulmasının tek yolu ekonomi politikasında para ve maliye politikasını aynı hedefe yöneltmesi, gereksiz inatlardan vazgeçerek normal ekonomik adımları atmasıdır.

   Sil
 69. S&P 2019 yılında Türkiye ekonomisinin küçüleceğini tahmin ediyoruz demiş. Katılıyor musunuz S&P'ye?

  Kaynak: https://www.cnbc.com/2018/08/17/sp-cuts-turkey-credit-rating-deeper-into-junk-territory.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben, küçülmenin bu yılın dördüncü çeyreğinden başlayabileceğini tahmin ediyorum.

   Sil
  2. Peki bu küçülmenin boyutunun Yunanistan'ın yaşadığı küçülmedeki gibi bir yüzdelerde olma ihtimali nedir sizce?

   Sil
 70. Yazılarınızı ilgiyle okuyorum. Çok güzel ve bilgilendirici buluyorum.

  Kapitalizmin; dünyadaki eşitsizliğin, sefaletin, sömürünün, ülkeler ve uluslar arasındaki rekabetin ve hatta savaşların TEMEL nedeni olduğunu hiç düşündüğünüz oldu mu?
  Asla hiç bir şeyi eleştirme amaçlı sormuyorum, hakkaten merak ediyorum bu soruma cevabınızı.. kuramlarla ve kavramlarla açıkladığınız bu ekonomik sistemin kendisidir belki gezegenimizi ve bizleri bitiren..yoksa bu kuram ve kavramlar doğru ise, tüm dünya neyi yanlış yapıyor? Bu gezegenin ve insanlığın bitmislige sürükleniyor oluşunun nedeni ne? Yoksa ben mi tamamen yanılıyorum? Lütfen cevabınızı veriniz..sizin gibi değerli bulduğum bir ekonomi hocamızın bu cevabını cidden çok önemsiyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanılmıyorsunuz. Kapitalizm, birçok yanlışı, eksiği, hatayı içinde barındıran bir sistem. İlk çıktığı zamanlardan bugüne oldukça gelişmiş olsa da hala çok büyük yanlışları barındırıyor. Buna karşılık her sistemde olduğu gibi uygulamalar ve yaklaşımlar da o sisteme etki edebiliyor. Kuzey Avrupa ülkeleri (İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka) de bu sistemin bir parçası olmakla birlikte yaklaşımlarını daha sosyal ağırlıklı yaparak bambaşka, daha az yanlışlı, daha az eksikli daha insancıl bir kapitalizme ulaşabilmiş durumdalar.
   Kapitalizmin en önemli niteliği insanın hırslarını aşırı biçimde körüklemesi. Bu yolla büyüme arzusu çevreyi ve ilişkileri son derecede olumsuz etkiliyor.
   Elde imkân olsa da kuzeylilerin uyguladığı sistemi dünyaya yayabilsek dünya çok daha yaşanacak bir yer olurdu herhalde.

   Sil
 71. Hocam 2019 büyüme öngörünüz nedir ? ben yüzde %3 diyorum şahsen.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu koşullar ve uygulamalarla devam edersek 2019'da en az iki çeyrek küçülme bekliyorum. O nedenle genelinde de 0 ile - 1 arasında bir büyüme olacağını tahmin ediyorum.

   Sil
  2. 2018 için büyüme tahmininiz nedir?

   Sil
 72. Mahfi Bey , Türkiye'nin GSYH 'IN 600 milyar dolara düşüceğini yazmıştınız twitterda . Bu neye göre belirleniyor ? Tl değer kaybettiği için mi GSYH düşüşe geçiyor ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2018 GSYH'sinin 688 milyar Dolar olacağı tahmini Benim değil S&P'nin tahmini.
   GSYH TL ile ölçülüyor çünkü bizim üretimimiz pazarda böyle değerleniyor. Sonra uluslararası hesaplar ve karşılaştırmalar için bu tutar yıllık ortalama kurla Dolara çevriliyor.
   S&P 2018 sonunda USD/TL kurunun 6,9 olacağını ve GSYH'nin de 3.645 milyar TL olacağını tahmin ediyor. Yılbaşında kur 3,7 idi kabaca ortalamayı alırsanız 2018 ortalama kuru (3,7 + 6,9) / 2 = 5,4 çıkar. 3.645 milyar TL / 5,3 = 688 milyar Dolar.

   Sil
 73. Hocam batan ülkeler nasıl kalkınır Venezuela gibi , nasıl dipten çıkılır ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir tek yolu var: O zamana kadar yaptıklarının yanlış olduğunu kabul edip doğruları uygulamaya başlayarak. Zor ve zahmetli bir iştir ama başka da yolu yoktur.

   Sil
 74. Merhaba hocam bu ticaret savaşları sonunda bütün dünya ülkeleri resesyona girer mi? Girerse bundan en hızlı çıkan abd olur mu ? Olursa bu işten karlı çıkmış olmaz mı? Sizi çok severek takip ediyorum sorularımı yanıtlayacak vaktiniz olursa çok mutlu olurum. Sizin değerli zamanınızı vererek yazdığım yorumu okumanız bile büyük bir nezaket örneği hocam. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır bütün dünya girmez. Öyle bir şey olursa emin olun savaş çıkar. Bütün dünya reseyona girmez ama bütün dünya kaybeder.

   Sil
 75. Sokaklarda ithal araba tabletler bilgisayarlar telefonlar hepsi ithal. Ee gavur yapiyor be kardes de mi. Biz de rahata alıştık. Elin teknolojisini kullanmaya alıştık. Simdi ne olacak kullanamayacaksın ya da servetler vereceksin bir cep telefonuna mesela 3 ton fındık a bir iphone. Küba belgeseli vardi. 60 ların antika arabaları internet 250 kb hız zaten yüzde 5 kullanım. Yani youtube dan bir video bile izleyemezsin. instagram resim yükleyemezsin. sayfan bile acilmaz 5 dk beklersin. Cok degil 25 yil geriye git sana bu rahatlığı batının teknolojisi verdi. Mevcut iktidarlar degil. Rusya ve Cin sana hiçbirşey veremez. Küba ve K Koreye ne verdiyse sana da onu verir. Yani hicbir şey. Anladık batı kotu de sen iyi misin. Ne bilimde ne ahlakta.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Enseyi karartmamak lazım. Elbette yaşadığımız sıkıntının dışavurumları olacak. Kendimizi rahatlatmslıyız çünkü. Ama bu psikolojiden de sıyrılmamız da şart.

   Sil
 76. Deveye sormuslar
  Yokus yukari mi iyi gidersin yokus asagi mi
  Deve soyle bi bakmis ve demis ki.
  Duz yol nereye gitti.

  YanıtlaSil
 77. çocukken tatile giderken fabrikaları ve işletmeleri sayardım.Kocaeliden sonra birkaç mermer,tavukçuluk ve et tesisi..hiç bir şey göremezdim bakmama rağmen..tarımsal araziler ve dükkanlar olurdu.o zaman bunu anlamlandıramazdım pek.şimdi de markete gidiyorum .o kadar çok ithal ürün kapladı ki bu şartlarda kurların oynaklığını da anlamlandırabiliyorum.

  eldeki tek sermaye ile inşaat üzerine inşaat yapmak,gençlere ve insanlarımıza iş fırsatları açmamak,kredi kartlarını bir dönem marketlerde bile satmak,düzgün bir vergi programının olmaması ,gereksiz özelleştirmeler ve kamu harcamaları say babam say..

  ve bunun yanında milyar dolarlık futbol ligi ve binlerce avm , ve tüketim maşası bu şartlarda dolar düşermi ,çıkar mı ? bilemedim..

  YanıtlaSil
 78. şunu da anlamadım.bir banka genel müdürü diyor ki.ayşe teyzenin dolarla işi yok..böyle bir yaklaşım olabilir mi..? dolar arttığı zaman herşeye zam...şaşırtıcı,tuhaf,.. e peki öyleyse bu açıklama neden ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok talihsiz bir açıklamaydı ne yazık ki. Eğer bir ülkede enflasyon iki haneliyse Ayşe teyze ne yapsın da kefen parası için ayırdığı emekli maaşını değerinde tutabilsin? Maalesef özel sektörün üst düzey yöneticileri uygulanan ekonomi politikasının yanlışlarını eleştiremedikleri için bu tür kolay açıklamalara sapıyorlar. Ve bu açıklamalar yanlış uygulamaları da onaylanmış olması anlamına gelerek o uygulamalara devam edilmesinin yolunu açıyor.

   Sil
  2. Hocam doğruda bir tanesi çıkmış dünyada dolar ucuzken daha çok kredi alamadık diyor!!!! oran gelmiş %150 lere hala kredi büyümesinde ısrar edileceği anlamına geliyor... Allah şöförede yolcularada akıl fikir versin, şirketler havadan ucuz, batmadıkları sürece(borç oranlarına bakılarak), yine el değiştirecekler. ülke ucuzladıkça başkalarının eline geçiyor, belki hong kong yaklaşımı gibi bir şey denenirse işler düzelir, varlık alımına girsin mb, borsadaki şirketlerin (mesela diğer bankaların, büyük holdinglerin vs.) hisselerini alıp para sağlasın -faiz karşılığı ddeğil; piyasada swapleri kısıp, bankalar ancak nedenleri varsa swaplere izin versin öyle oranla falan değil (bankadaki süikastçi traderlara fırsat vermeden), banka açığa sattığı için gece hesabı kapatamıyorsa mb vermemekle tehdit etsin bakalım ne oluyor, bu yaşanan riskk artışı gibi gözüksede (oraya hiç girmiyorum) mb'nin anlaşmalı ihalesine 5'te bir bile teklif gelmiyor = birileri iş başında...

   Sil
 79. Çin abd ticaret savasinda ithalat ihracattan ayri hizmet sektorundeki gelirlerden bahsediyorlar. Yani google facebook amazon gibi sitelerin gelirleri ile beraber aslinda cin amerika arasinda bir dis ticaret acigi olmadigina dair bir yazi okumustum. Bu konuda bir bilginiz var mi? Eger oyleyse trump sadece şov yapiyor. Ama sovu sirasinda dunyayi kotu bir yere surukluyor

  YanıtlaSil
 80. hocam öncelikle saygılarımı sunuyorum. hocam, hazine ve maliye bakanlığı yeni bazı tedbirler açıkladı. buna göre: 1-kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir. 2-firmaların nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen vade ve fiyatlamalarda esneklikler sağlanmasına devam edilecektir. 3- kur yükselişi sebebiyle limit aşılımı dikkate alınmayacak ve kredi kapatılması sağlanmayacaktır. 4- kur etkileriyle teminat değerleri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ek teminat talep edilmeyecektir. şimdi hocam o halde;1- zaten şişkin olan kredi hacmi daha da şişmeyecek mi?. bankacılık sisteminin 100/125 leri aşmış olan rasyosu daha ne kadar şişirilecektir. 2- reel firmaları biraz rahatlatmak için vadesel genişleme yapılması bankaların bilanço yönetimini zorlaştırmayacak mıdır?. 3- kredi muslukları kapatılmayacaksa tasarruf açığımız ve cari işlemler açığımız nasıl daraltılacaktır zira küresel konjonktür de giderek bu açıklarımızı daraltmamızın gerektiğine işaret ediyor. burada ciddi bir paradoks ortaya çıkmıyor mu?. 4- reel sektörün yükünü hafifletip biraz nefes alması sağlanırken en azından reel kesime nazaran daha sağlam gözüken bankacılık sistemimiz risk altına sokulmuş olmayacak mıdır ya da reel kesimde yoğunlaşmış riskler bu yolla daha geniş bir alana yayılmış olmayacak mıdır hocam?. ayrıca ekonomiden sorumlu bakanın mali sıkılaşma sözleriyle bu tedbirleri arasında büyük bir açmaz oluşmuyor mu ve böyle bir açmaza düşen bir ekonomi yönetimine piyasalar güven duyar mı hocam.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız, bunlar çaresizlikten açıklanmış önlemleri andırıyor.

   Sil
 81. Mevcut,ABD başkanı D Trump'un yönetim anlayışı ile 1997' lerdeki Amerikalı gemi kaptanı arasındaki,büyük benzerlik bugünleri anlamak ve açıklamakta yol gösterici olabilir belki...Gece vakti,Amerkan İspanyollargemisi denizde ilerlerken,bir uyarı alır.Telsizden gelen mesaj,rotalarını değiştirmeleri istenir.Yapılan telsiz görüşmeleri 16 Ekim 1997'de kayedilmiş,Mart 2005'de İspanyol askri makamları tarafından yayınlamasına izin verilir,İspanya halkını kahkahaya boğar...İspanyollar yaklaşmakta olan bir Amerikan gemisini ikaz eder…
  “Burası A-853, çarpışmadan kaçınmak için lütfen rotanızı 15 derece güneye çevirin. Şu anda 25 deniz mili uzaklıktasınız ve tam üzerimize doğru gelmektesiniz.”
  Gemideki Amerikalılar hemen cevap verir:
  “Asıl siz kendi rotanızı 15 derece kuzeye çevirin.”
  İspanyollar:
  “Olumsuz! Tekrarlıyoruz, rotanızı 15 derece güneye çevirin.”
  Amerikalılar:
  “Sizinle ABD gemisinin kaptanı konuşuyor, kendi rotanızı derhal 15 derece kuzeye çevirin!”
  İspanyollar:
  “Önerinizi makul ve mümkün bulmuyoruz. Bize çarpmak istemiyorsanız 15 derece güneye çevirin.”
  Amerikalılar:
  (Sesini yükselterek) “Sizinle ABD deniz filosunun büyüklükte ikinci uçak gemisi USS Lincoln’ün kaptanı Richard James Howard konuşuyor… Beraberimizde iki kruvazör, avcı uçakları, dört denizaltı var. Ayrıca bizi hücumbotlar destekliyor. Size tavsiye etmiyorum, EMREDİYORUM! Rotanızı 15 derece kuzeye çevirin, aksi halde filomuzun emniyeti için gereken tedbiri alacağız! Derhal rotamızdan çekilin gidin!”
  İspanyollar:
  “Sizinle Juan Manuel Salas Alcantara konuşuyor… Burada iki kişiyiz. Beraberimizde bir köpek, akşam yemeğimiz, iki şişe bira ve bir de kanaryamız var. Kanarya şu anda uyuyor. Ayrıca bizi radyo istasyonu Cadena Dial de La Coruna destekliyor. Şu anda İspanya’nın Finisterra Galicia kıyısında ve A-853 numaralı deniz fenerinde olduğumuzu göz önüne aldığımızdan, buradan hiç bir yere gitmeye niyetimiz olmadığını söyleyelim. Deniz fenerimizin İspanya’daki deniz fenerleri arasında büyüklük açısından kaçıncı sırada olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Kayalık sahillerimize kafadan bindirmek üzere yönlenmiş geminizin emniyeti için, istediğiniz tedbiri alabilirsiniz. Ama yine de ısrarla tavsiye ediyoruz, rotanızı 15 derece güneye çevirin.”
  Amerikalılar:
  “Okey, anlaşıldı. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 82. Hocam dolar kurundaki artışın ortalama kaç kuruş artışı ne kadar enflasyona neden oluyor? Böyle bir veri var mıdır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Boyle calismalar var. Kurdaki uzun sureli her 10% artis enflasyonda 1.5 puan artisa sebep oluyor. MB uzmanlarinin konu hakkinda arastirmalari mevcut. Kur enflasyon gecisgenligi hakkinda arastirip bulabilirsiniz.

   Sil
 83. Mahfi üstat

  Siz Mustafa Kemal'in mozolesini, heykelini, büstünü, fotoğrafını, resmini gördüğünüz yerde diz çöküyor, eğiliyormuşsunuz, doğru mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doğru değil ama Atatürk'ün aklıma geldiği her yerde üzüntü ve saygıdan gözlerimin dolduğu kesin.

   Sil
  2. Hocam böyle rezillerein yazdiklarini yayinlamak zorundamisiniz.? Bu asla hosgörü ve düsüncelerini ifade özgürlügüne saygi degil.

   Birilerinin Dötünün kili olmayi, icinde yasadiklari ve bu ifadeleri kullanma özgürlügünü sunan devleti ve ulusu yaratanlara saygiya tercih edenleri Allaha havale etmekten baska yol yoktur.

   Kaldi ki Allah da bunlari terketmis haberleri yok. Aklini zerre kullanmayan bu kavmi birakiniz helak olsunlar.

   Sil
 84. Mahfi hocam , siyasiler tarafından umursanmamaktan sıkılmadınız mı ? Neden sesimiz daha gür çıkmıyor ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim siyasetçilerle işim olmaz. Öte yandan siyasetçilerin iktisatçıları umursamaya başladığı an durumu kurtarmak için çoğunlukla geç kalınmış olur.

   Sil
  2. Bunları yazma sebebiniz ne o zaman , hepsi boşuna. Halk bilgilense de yine aynı kişiler iktidar , ortada bir fayda yok , sadece kuru bilgi. Karar merci biz olmadığımız için hiçbir anlamı yok bunların.

   Sil
  3. Ben kendime yazar, paylaşırım, isteyen okur isteyen okumaz, isteyen bunlardan bir şeyler alır, isteyen almaz. Benim yazmamdan çok okuyanların amacının olması önemli.

   Sil
 85. Çin'e gittiniz mi?

  Gitmediyseniz, planınız var mı?

  (Sizin yerinde gözleminiz var mı diye merak ettim ondan sordum.)

  YanıtlaSil
 86. Elon Musk'la, TESLA fabrikası içinde 15 Ağustos 2018'de yapılan röportajı izlemek isteyenler:

  İngilizce altyazılı: https://www.youtube.com/watch?v=MevKTPN4ozw

  YanıtlaSil
 87. Bir Tevfik Gungor Uras yazisi yazar misiniz?

  Allah rahmet eylesin.

  YanıtlaSil
 88. Hocam mrb.Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum.Ben de bir bankacıyım.Son günlerdeki kur oynaklığını hepimiz takip ediyoruz.Tam olarak nedenini halen çözemedik tabi.Ama benim dikkatimi çeken cuma akşamından beri kurlar sanki sabitlendi gr.oynamıyor.Kurlarî indiren çıkartan gizli güç şimdi sabit tutuyo sanki.Bir ülkede kurlar nasıl belirleniyo. Butda otorite kimdir. M.B. Hazine Sistemdeki bankalar. Tahtakale Bist vb nasıl belirleniyor kim ilan ediyor.Başlarında bir otorite yokmu hepsi tek tek mi belirliyo?Dış etkenler nelerdir ve etkisi nasıl olabiliyor.Beni aydınlatırsanız sevinirim.Syg.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabiki dalgalı kur rejimindeyiz bunla ilgili yazınızı okudum.Ama sorduğum işin teknik kısmı.Ekranlara nasıl yansıyor.Kurlarını belirlerken Herkes birbirinimi izliyor yoksa☺

   Sil
 89. Hocam Çin, Rusya, Hindistan, İran ve Türkiye'nin birbiriyle ticarette kullanmak üzere ortak bir dijital para çıkaracağıyla ilgili haberler çıkıyor. Yukarıda bir cevabınızda örnek olarak İngiltere'nin ticarette TL kabul etmeyeceği ve bizim Pakistan Rupisi kabul etmeyeceğimize değinmişsiniz. Sizce arkasındaki desteği tek bir ulusal paradan daha sağlam olacak böyle bir dijital paranın ticarette kabul görmesi ve dolara en azından bölgesel ticarette (hatta genel uluslararası ticarette) alternatif oluşturması olasılığını nasıl görüyorsunuz? Beyhude çaba mıdır, düzgün yapılırsa işe yarar mı? Doların tahtını sallama ihtimali var mı?

  YanıtlaSil
 90. Hocam böyle güzel bir kitabı yazdığınız için teşekkür ederim.(Değişim Sürecinde Türkiye)
  Sizin bu ülke ve insanı için yapmaya çalıştıklarınız karşısında benim elimden sadece,yarın daha çok kitabınızı alıp çevreme dağıtmaktan başka birşey gelmediği için kusura bakmayın.
  Saygılar
  Murat

  YanıtlaSil
 91. Selam Enflasyon ne olacak yil sonunda Altin alayim mi birikimimle?

  Ayse Teyze

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Kapitalizm

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine